GEMS FROM THE OCEAN OF HINDU THOUGHT, VISION AND PRACTICE

Beach 8: One's Nature vis-à-vis one's Duty

WAVE 4: NOTES FOR THE GITA

DROP 4: EQUANIMITY (SamatvaM)

Gita Ch.II-Shloka 48 “… samatvaM yoga ucyate”.

The following 24 shlokas in the Gita directly bear on the concept of ‘samatvaM’.

What is

samatvaM?

V – 18

VI – 8

VI – 9

VI – 29

XII – 15

XII – 18

XIII – 27 (28)

XIII – 28(29)

XIV – 24

XIV - 25

vidyA-vinaya-sampanne …

jnAna-vijnana-tRptAtmA …

suhRn-mitrAr-yudAsIna …

sarva-bhUtastham-AtmAnaM …

yasmAn nodvijate loko …

samaH shatrau ca mitre ca …

samaM sarveshhu bhUteshhu

samaM pashyan hi sarvatra …

sama-dukha-sukha-svasthaH …

mAnApamAnayos-tulyaH …

Methodology

to achieve it

II – 38

II – 56

IV – 22

VI – 30

VI – 32

XII - 13

sukha-dukhe same kRtvA …

dukheshhv-anudvigna-manAH …

yadRcchA-lAbha-santushhTo …

yo mAM pashyati sarvatra …

Atmaupamyena sarvatra …

adveshhTA sarva-bhUtAnAM …

Krishna’s example

IX - 29

samo’haM sarva-bhUteshhu …

Basic Upanishadic Truth

IV - 24

brahmArpaNaM brahma-haviH …

Integrated Capsule Version

XVIII - 20

sarva-bhUteshhu yenaikaM …

Implicit Constituent

Of the Goal

II – 72

V – 19

V – 20

VII – 19

XVIII - 54

eshhA brAhmI sthitiH pArtha …

ihaiva tairjitaH sargo …

na prahRshhyet priyaM prApya …

bahUnAM janmanAm ante …

brahma-bhUtaH prasannAtmA …

 

HOMEPAGE       Back to NOTES FOR THE GITA