Continued from Page 1

§m b¡lar£pi²yai nama:

§m d¦vyai nama:

§m l¢l¡¹ukapriy¡yai nama:

§m duk£la-vasana-dh¡ri²yai nama:  40

§m kº¢r¡bdhitanay¡yai nama:

§m mattam¡ta¨gag¡minyai nama:

§m v¢²¡g¡navil§lup¡yai nama:

§m padmahast¡yai nama:

§m ra²atki¨ki²im¦khal¡yai nama:

§m tril§can¡yai nama:

§m a¨ku¹¡kºas£tradh¡ri²yai nama:

§m mukt¡h¡ravibh£ºit¡yai nama:

§m mukt¡ma²ya¨kitac¡run¡s¡yai nama:

§m ratnavalayabh£ºit¡yai nama:  50

§m k§·is£ryaprak¡¹inyai nama:

§m vidhim¡nasahamsik¡yai nama:

§m s¡dhur£pi²yai nama:

§m sarva¹¡str¡rthav¡dinyai nama:

§m sahasradalamadhyasth¡yai nama:

§m sarvat§mukhyai nama:

§m sarvacaitanyar£pi²yai nama:

§m satyaj±¡naprab§dhinyai nama:

§m viprav¡ksvar£pi²yai nama:

§m v¡sav¡rcit¡yai nama: 60

§m v¡°mayyai nama:

§m ¹ubhravastr§ttar¢y¡yai nama:

§m viri±cipatnyai nama:

§m tuº¡rakira²abh¡yai nama:

§m bh¡v¡bh¡vavivarjit¡yai nama:

§m vadan¡mbujaikanilay¡yai nama:

§m muktir£pi²yai nama:

§m gaj¡r£¸h¡yai nama:

§m v¦danut¡yai nama:

§m sarval§kasup£jit¡yai nama: 70

§m bh¡º¡r£p¡yai nama:

§m bhaktid¡yinyai nama:  72

 

Onto Page 3          This page in Sanskrit Devanagari                     Titlepage