zrI Hanumad-aSTottaraM

 

Note: For the KHC convention fortransliteration of Sanskrit

go to KHC

 

oM zrI hanUmate namaH

 

oM abhUta-pUrva-Dimbha-zriye namaH

oM aMjanA-garbha-saMbhavAya namaH

oM nabhasvad-vara-saMprAptAya namaH

oM dIpta-kAlAgni-sannibhAya namaH

oM bhUna-bhottara-bhinnAda-sphurad-giri-guhAmukhAya namaH

oM bhAnu-bimba-phalotsAhAya namaH

oM phalAyita-viduntudAya namaH

oM airAvaNa-graha-vyagrAya namaH

oM kuliza-grasanonmukhAya namaH

oM surAsura-yudhAbhedyAya namaH†††††††††††††††††††††††††††††††††††† 10

 

oM caitya-bhedine namaH

oM parodayAya namaH

oM hanUmate namaH

oM ati-vikhyAtAya namaH

oM prakhyAta-bala-pouruSAya namaH

oM zikhAvate namaH

oM ratna-maMjIrAya namaH

oM svarNa-paTTottaraccadAya namaH

oM vidyud-valaya-yaJopavItine namaH

oM dyumaNi-kuNDalAya namaH †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 20

oM hema-mounjI-samAbaddhAya namaH

oM zuddha-jAmbUnada-prabhAya namaH

oM kanat-kaupIna-paTavate namaH

oM vaTu-zikhAgraNyai namaH

oM simha-samhananAkArAya namaH

oM taruNArka-nibhAnanAya namaH

oM vazIbandhI-kRta-manase namaH

oM tapta-cAmIkarekSaNAya namaH

oM vajra-dehAya namaH

oM vajra-nakhAya namaH †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 30

oM vajra-saMsparza-vAldhiye namaH

oM avyAhata-manovegAya namaH

oM haridazva-rathAnugAya namaH

oM sAragrahaNa-cAturyAya namaH

oM zabda-brahmaika-pAragAya namaH

oM paMpAvana-carAya namaH

oM vAgmine namaH

oM rAma-sugrIva-sakhya-kRte namaH

oM svAmi-mudrAmkita-karAya namaH

oM kSitijAnveSaNodyamAya namaH††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 40

 

oM svayaMprabhA-samAlokAya namaH

oM bila-mArga-vinirgamAya namaH

oM aMbodhi-darzanodvigna-mAnasAMgada-sainikAya namaH

oM prAyopaviSTa-plavaga-prANatrANa-parAyaNAya namaH

oM adeva-dAnava-gataye namaH

oM apratidvandva-sAhasAya namaH

oM svavega-saMbhava-jaMjhA-marudroNI-kRtArNavAya namaH††

oM sAgara-smRta-vRttAnta-mainAka-kRta-sauhRdAya namaH

oM aNoraNIyase namaH

oM mahato mahIyase namaH †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 50

 

oM surasArthitAya namaH

oM triMzad-yojana-paryantac-chAyacchAyA-grahAntakAya namaH

oM laMkAhaMkAra-zamanAya namaH

oM zaMkAtaMka-vivarjitAya namaH

oM hastAmalakavad-dRSTa-rAkSasAntaH-purAkhilAya namaH

oM cintA-duranta-vaidehI-saMvAdAya namaH

oM sapHala-zramAya namaH

oM maithilI-datta-mANikyAya namaH

oM chinnAzoka-vana-drumAya namaH

oM balaikadeza-kSapaNAya namaH †††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 60

oM kumArAkSa-niSUdanAya namaH

oM ghoSita-svAmi-vijayAya namaH

oM toraNArohaNotsukAya namaH††

oM raNa-raMga-samutsAhAya namaH

oM raghu-vaMza-jayadhvajAya namaH

oM indrajid-yuddha-nirbhiNNAya namaH

oM brahmAstra-pariraMbhaNAya namaH

oM prabhASita-daza-grIvAya namaH

oM bhasmasAt-kRta-paTTanAya namaH

oM vArdhi-saMzAnta-vAlArciSe namaH †††††††††††††††††††††††††††††††††† 70

oM kRta-kRtyAya namaH

oM uttamottamAya namaH

oM kallolAsphAla-velAnta-pArAvAra-paribhramAya namaH

oM svAgamA-kAMkSikIcodyAya namaH

oM suhRt-tArendu-maNDalAya namaH

oM madhu-kAnana-sarvasva-saMtarpita-balImukhAya namaH

oM dRSTA siteti vacanAya namaH

oM kosalendrAbhinanditAya namaH

oM skandastha-kodaNDa-dharAya namaH

oM kalpAnta-ghana-nisvanAya namaH†††††††† ††††††††††††††††††††††††† 80

 

oM sindhu-bandhana-sannAhAya namaH

oM suvelAroha-saMbhramAya namaH

oM akSobhya-bala-saMruddha-laMkA-prAkAra-gopurAya namaH

oM yudhyad-vAnara-daiteya-jayApajaya-sAdhanAya namaH

oM rAma-rAvaNa-zastrAstra-jvAlAjvAla-nirIkSaNAya namaH

oM muSTi-nirbhiNNa-daitendra-muhustuta-nabhazcarAya namaH

oM jAmbavan-nuti-saMhRSTa-samAkrAnta-nabha-sthalAya namaH

oM gandharva-garva-vidhvaMsine namaH

oM vazya-divyauSadhI-nagAya namaH

oM saumitri-mUrcA-rajani-pratyUSas-tuSTa-vAsarAya namaH†††††††††††† 90

 

oM rakSas-senAbdi-mathanAya namaH

oM jaya-zrI-dAna-kauzalAya namaH

oM sainya-saMtrAsa-vikramAya namaH

oM harSa-vismita-bhUputrI-jaya-vRttAnta-sUcakAya namaH

oM rAghavI-rAghavArUDha-puSpakAroha-kautukAya namaH

oM priya-vAk-toSita-guhAya namaH

oM bharatAnanda-sauhRdAya namaH

oM zrI sItArAma-paTTAbhiSeka-saMbhAra-saMbhramAya namaH

oM kAkutstha-dayitA-datta-muktAhAra-virAjitAya namaH

oM amogha-mantra-yantraugha-sphuTa-nirdhUta-kalmaSAya namaH ††††††††† 100

oM bhajat-kiMpuruSa-dvIpAya namaH

oM bhaviSyat-padma-saMbhavAya namaH

oM ApaduttAra-caraNAya namaH

oM phAlguna-sakhine namaH

oM zrI rAma-caraNa-sevA-dhurandharAya namaH††

oM zIgrAbhISTa-phala-pradAya namaH

oM varada-vIra-hanUmate namaH

oM zri Anjaneya-svAmine namaH†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 108

oM tat sat

 

 

 

 

 

 

(As found in R. Visvanatha Sastriís note-booksby V. Krishnamurthy)

Note: This ashtottara is rare in the sense I have not seen it anywhere in print or in the knowledge of anybody whom I know. It cannot be an original composition of my father since he has not mentioned it so. I have seen him use it in his puja and I have myself been using it ever since.

 

Posted on the web on April 8, 2002.†††† Back to Titlepage†††††† Back to TOP