¹r¢mad han£madaº·§ttara n¡m¡vaµi:

§m ¹r¢ han£mat¦ nama:

--------------------------------

§m abh£tap£rva-¸imbha¹riy¦ nama:

§m a±jan¡garbha-sambhav¡ya nama:

§m nabhasvadvara-sa¨pr¡pt¡ya nama:

§m d¢ptak¡l¡gni-sannibh¡ya nama:

§m bh£nabh§ttarabhinn¡da-sphuradgiri-guh¡mukh¡ya nama:

§m bh¡nubimba-phal§ts¡h¡ya nama:

§m phal¡yita-viduntud¡ya nama:

§m air¡va²a-graha-vyagr¡ya nama:

§m kuli¹a-grasan§nmukh¡ya nama:

§m sur¡sura-yudh¡bh¦dy¡ya nama: 10

§m caityabh¦din¦ nama:

§m par§day¡ya nama:

§m han£mat¦ nama:

§m ativikhy¡t¡ya nama:

§m prakhy¡tabalapauruº¡ya nama:

§m ¹ikh¡vat¦ nama:

§m ratnama±j¢r¡ya nama:

§m svar²apa··§ttaraccad¡ya nama:

§m vidyudvalaya-yaj±§pav¢tin¦ nama:

§m dyuma²iku²¸al¡ya nama: 20

§m h¦mamau±j¢ - sam¡baddh¡ya nama:

§m ¹uddhaj¡mb£nadaprabh¡ya nama:

§m kanatkaup¢na-pa·avat¦ nama:

§m va·u¹ikh¡gra²yai nama:

§m si¨hasa¨hanan¡k¡r¡ya nama:

§m taru²¡rka-nibh¡nan¡ya nama:

§m va¹¢ba¨d¢k¤tamanas¦ nama:

§m tapta - c¡m¢kar¦kºa²¡ya nama:

§m vajra-d¦h¡ya nama:

§m vajra-nakh¡ya nama:  30

§m vajrasa¨spar¹a- v¡ladhiy¦ nama: 

§m avy¡hata-man§v¦g¡ya nama:

§m harida¹va-rath¡nug¡ya nama:

§m s¡ragraha²a- c¡tury¡ya nama:

§m ¹abdabrahmaika-p¡rag¡ya nama:

§m pa¨p¡vana-car¡ya nama:  36

 

Onto Page 2                           For this page in Sanskrit deva-nagari script