Hanumad-ashtottaram page 2

Continued from page 1.

 

§m v¡gmin¦ nama:

§m r¡masugr¢va-sakhyak¤t¦ nama:

§m sv¡mi-mudr¡¨kita-kar¡ya nama:

§m kºitij¡nv¦ºa²§dyam¡ya nama: 40

§m svaya¨prabh¡sam¡l§k¡ya nama: 

§m bilam¡rga-vinirgam¡ya nama:

§m amb§dhi-dar¹an§dvigna-m¡nas¡¨gada-sainik¡ya nama:

§m pr¡y§paviº·a-plavaga-pr¡²atr¡²a-par¡ya²¡ya nama:

§m ad¦va d¡navagatay¦ nama:

§m apratidvandva-s¡has¡ya nama:

§m svav¦gasambhava-jha¨jh¡-marudr§²¢k¤ta-sauh¤d¡ya nama:

§m s¡gara-sm¤ta-v¤tt¡nta-main¡ka-k¤ta-sauh¤d¡ya nama:

§m a²§ra²¢yas¦ nama:

§m mahat§ mah¢yas¦ nama: 50

§m suras¡rthit¡ya nama:

§m tri¨¹ady§janaparyantacch¡yacch¡y¡-grah¡¨tak¡ya nama: 

§m la¨k¡ha¨k¡ra-¹aman¡ya nama:

§m ¹a¨k¡ta¨ka-vivarjit¡ya nama:

§m hast¡malakavadd¤º·a-r¡kºas¡nta:pur¡khil¡ya nama:

§m cint¡-duranta-vaid¦h¢-sa¨v¡d¡ya nama:

§m saphala¹ram¡ya nama:

§m maithil¢-datta-m¡²iky¡ya nama:

§m chinn¡¹§kavana-drum¡ya nama:

§m balaikad¦¹akºapa²¡ya nama:  60

§m kum¡r¡kºa-niº£dan¡ya nama:

§m gh§ºita-sv¡mivijay¡ya nama: 

§m t§ra²¡r§ha²§tsuk¡ya nama:

§m ra²ara¨ga-samutsuk¡ya nama:

§m raghuva¨¹a-jayadhvaj¡ya nama:

§m indrajidyuddha-nirbhi²²¡ya nama:

§m brahm¡stra-parirambha²¡ya nama:

§m prabh¡ºita-da¹agr¢v¡ya nama:

§m bhasmas¡tk¤tapa··an¡ya nama:

§m v¡rdhisa¨¹¡ntav¡l¡rciº¦ nama:  70

§m k¤tak¤ty¡ya nama:

§m uttam§ttam¡ya nama:  72

 

Onto Page 3                            For this page in Sanskrit deva-nagari script