Continued from page 10

 

deha-prANendriyAdIni shUnyAnIti ca ye viduH .

teShAmAdhAra-bhUtAste na badhyante ca karmabhiH .. 131 ..

 

ekabhAvassatyam iti asatyA itare.api ca .

tebhyashcApi samutthAya prathamAM bhUmikAmapi .. 132 ..

 

ArUDhasya tu sa~NgitvaM dehAdInAM ca yogataH .

na kadApi bhavecceti asa~Ngitvasya nishcayAt .. 133 ..

 

ghaTAkAsha-maThAkAsha-vicAreNApyasa~NgitA .

dvidho.ayamasaMsargaH sAmAnyaH shreShTa eva ca .. 134 ..

 

nAhaM karteti bhAvena svasya sphaTika-tulyatA .

japAkusuma-saMbandhAt raktimA sphaTikasya kiM .. 135 ..

 

sadA svacchho hi sphaTikaH ra~njanaM na tu vAstavaM .

ato dehAdi ceShTAshca nArhanti spraShTumeva hi .. 136 ..

 

 

asa~Ngo na hi sajjyate asito na vyathate na riShyati (bRRi U 3-9-26) amUrtatvAt . mUrtaH mUrtAntareNa saMbadhyamAnaH sajyate . asa~Ngasya puruShasya ashanAyAdivarjitasya upaniShatpramANaikagamyasya yAthAtmye vij~nAte tadbhAva-bhAvitasya muktatvaM svataH siddhameva ..

 

aj~nAnAdbhAti kartRRitvaM tasya saMhArakaH shivaH .

shivo hi karuNAmUrtiH kAraNe deha AsthitaH .. 137 ..

 

Anandakoshe yastiShTet sa hi vishveshvaraH shivaH .

kartRRitvaM tadadhInaM ca sukhaM dukhaM tathaiva ca .. 138 ..

 

iti bhAvamapi tyaktvA shreShTAsa~NgaM samAshrayet .

dehAdInAm ca shUnyatvAt na prAkkarma na ceshvaraH .. 139 ..

 

shuddhacidvyoma-rUpatvAt akhaNDatvAcca pUrNataH .

j~nAnadehashca taddehaH aj~nAnasyApi bhAsakaH .. 140 ..

 

anityadehasaMbandhaH sarvathA tyajyate yadA .

tadA dehapravrajanaM siddhyatyasharIratA .. 141 ..

 

shubhecchhAyAmagrabhUmyAM dehabhRRitvaM nirasyate .

yanmaunamAsanaM shAntaM audAsInyaM ca gIyate .. 142 ..

 

evaM dRRishyopekShayA ca matparo yoga AsthitaH .

iti praj~nAM pratiShTApya naShTamoho bhavediti .. 143 ..

 

eShA brAhmIsthitiriti dvitIyAmArurukShati .

ekabhAvasyAsya dArDhyaM vicArAdibhirIhate .. 144 ..

 

 

nityavastvetat . anityametat . iti vivekaH kAryaH . iShTAniShTe, AnukUlya-pratikUle, priyApriye, preyaHshreyasI , sadasat , eteShAM tattvaM vicAraNIyaM . sthitvAsyAmantakAle.api ityantya-bhUmikApi sUcyate . saptasu bhUmikAsvapi akhaNDapUrNa eka-bhAva eva bhAvabhedAH sopAnatayA ucyante . evaM vedAnta-vicArasya adhikAri-nirUpaNaM viShayasya sthUlatayA saMkShepena pratipAdanaM brahmApti tatsaMbandhashca ityanubandhaM catuShTayamapi samagreNa uktaM adhyAyadvaye.api shAstrarItyA arghyAntadhyAnavat ..

 

tatkiM karmaNi ghore mAM ityevaM hi vicAryate .

shreyo hetuH pRRicchhyate.atra tRRitIye bhagavanmataM .. 145 ..

 

pApaM kathaM ca carati kAmanAheturucyate .

tadvayo mukha eveti rahasyaM cAvatArayoH .. 146 ..

 

aj~nAtvA svasya bhUmAnaM kavayo.apyatra mohitAH .

karmaNAM marma-vij~nAnaM shrIkRRiShNena tathoditaM .. 147 ..

 

dehArUDhasyaiva karma vihitaM ninditaM tathA .

deho jaDastvaciddRRishyaM dehI kShetraj~na ucyate .. 148 ..

 

jaDasyApi na kartRRitvaM citashcApi na hi kvacit .

jaDe citashca hyAropaH kRRito yena samUDhadhIH .. 149 ..

 

kartA tvaM kuru karmeti lokabuddhyanuvAdi yat .

tathaiva bhAShayA coktiH shrImadbhagavataH kila .. 150 ..

 

dharmashAstreShu vihitAni karmANi. dehAtma-matInAM kAmataH pravRRittiH . tadrItyaiva kuru karma ityuktvA kartustava svAtantryAbhAvAt shAstra-coditamavashyaM kartavyaM ityeva kuru . tvaM tu vastutaH niShkAmaH niShkrodhaH nirmAnamoha iti AtmanaH nityashuddha-buddhatvaM vij~nAya akartRRitva-bhAvanayA yaH karoti saH karteva dRRishyamAno.api vastutaH akarteva ..

 

yaj~nArthaM karma kartavyaM iti shAstreShu coditaM .

nAhaM karomi niShkAmaH iti karma samAcara .. 151 ..

 

pUrNo.ahaM ca tathAsa~NgI iti karma samAcara .

kRRitaM shreShTaishca vidvadbhiH iti karma samAcara .. 152 ..

 

prakRRityA kriyate karma iti karma samAcara .

guNA guNeShu vartante iti karma samAcara .. 153 ..

 

mayi saMnyasyate sarvaM iti karma samAcara .

nistraiguNyasthitashcAhaM iti karma samAcara .. 154 ..

 

tayorna vashamAgacchhediti karma samAcara .

svadharmAkaraNe doShaH iti karma samAcara .. 155 ..

 

shatruH kAmo nihantavya iti karma samAcara .

gItAmRRitodadhirayamiti karma samAcara .. 156 ..

 

yatheShTAcaraNaM pApamiti karma samAcara .

j~nAnAgni dagdha-karmAhaM iti karma samAcara .. 157 ..

 

gatasa~Ngashca mukto.ahaM iti karma samAcara .

ayaj~nasya ca no lokA iti karma samAcara .. 158 ..

 

j~nAnayaj~ne sarva-huti nAhaM karteti dhIradhIH .

j~nAnAsinA yoganiShTaH shokamohau taratyathoM .. 159 ..

 

ahMkAraH nAtmAnamAvArayituM shaknoti . AvArayati cet svayamapyaprakAsho bhavati . niShkAma-karmAnuShTAnArambha-kAla eva ahaM niShkAma iti manaH svAsthyaM svashuddhatva-viShaye apekShyate karmA~Ngatvena . sva-kartRRitva-bhAvanAM vihAyaiva karma kuryAt iti shAsyate . karmAnuShTAna-kAle.api yaj~na eva ijyate ArAdhyate iti sadA vicArayet . jIveshvara-jagadapavAdena svasvarUpAvasheShaNArthaM satAM saMgaH nissaMgatAsiddhyai sadA sevyA iti satsu pravartayati bhagavAn . yatra sarvaM bhUyate iti sarva-hRRidyaj~naH sUktoktaH ..

 

Back to Titlepage This page in Skt. font Next page

 

Copyright V. Krishnamurthy Feb.25, 2005