Continued from page 11.

 

upadekShyanti te j~nAnaM iti satsu pravartanaM .

saMshayAshca nivartyantAM iti satsu pravartanaM .. 160 ..

 

AcAraH prathamo dharmaH iti satsu pravartanaM .

bhImAdayo na gaNyante iti satsu pravartanaM .. 161 ..

 

j~nAninA hRRidayaM vedyaM iti satsu pravartanaM .

bahirveShAnmA.astu mohaH iti satsu pravartanaM .. 162 ..

 

 

yAvatA svAtmani vishrAntirna bhavati tAvatA vicAraNaM kAryameva . indriyebhyaH parA hyarthAH iti sapta-prAkAra-madhyasthaH parameshvaro ra~NgarAjaH koshavicAreNa vij~nAtavyaH paritaH . parItya lokAn parItya bhUtAni parItya sarvAH pradisho dishashca iti sarvatastadastitvameva vicArya j~nAtavyaM . dharma-mArgaM caritreNa iti sadAcArasya abhilaShitvAt ..

 

evaM turIyAdhyAyAnte tRRitIyAmArukSati .

j~nAninaH kAma-saMkalpavarjitA iti shAsanaM .. 163 ..

 

yasyAM ca procjhitAsheSha-saMkalpa-kalanaH pumAn .

saMkalpanaM mano viddhimanasA nyAsa iShyate .. 164 ..

 

mAyA sRRiShTe ca manasi pratyayAshca sahasrashaH .

vividhAH kalpanAstyaktvA mano yu~njyAcca shAntaye .. 165 ..

 

mano nikShipya sAmye ca nirdoShe brahmaNi sthitaH .

sa brahma-yoga-yuktAtmA dhIndriyANi niyacchhati .. 166 ..

 

sarva-saMkalpa-saMnyAsI hyAste ca nitarAM sati .

nivAtasthita-dIpena sAmyaM prApnoti sarvathA .. 167 ..

 

cittaM niruddhaM yogena nistara~Nga samudravat .

guNAtItaH shAntamanAH ArUDhaH samadarshanaH .. 168 ..

 

akhaNDabhagavadrUpe yogArUDhashca vartate .

upAyena tu vashyAtmA shabda-brahmAtivartate .. 169 ..

 

AtmAkAramano vRRittyA sarvadA sthIyate tviti .

bhUmikAtritayaM jAgrat ShaShTenaiva samApyate .. 170 ..

 

tRRitIyA bhUmikA tanumAnasItyucyate . saMkalpa-vikalpAtmakatvameva manaH . kAyena manasA buddhyA . sarvakarmANi manasA . sAmye sthitaM manaH. yatInAM yatacetasAM . yatendriya-manobuddhiH . samaloShTAshma-kA~ncanaH . samabuddhirvishiShyate . ekAgraM manaH kRRitvA . manassamyamya maccittaH . yogI niyatamAnasaH . yadA viniyataM cittaM . yogino yata-cittasya . AtmasamsthaM manaH kRRitvA . yato yato nishcarati manaH . prashAnta-manasaM . caMcalaM hi manaH . mano durnigrahaM calaM . ityAdi gItA shlokeShu manastAnavapratipAdakeShu tRRitIyA bhUmikoddharaNaM kriyate ..

 

svapnAvasthA caturthIti sattvApattyAkhya-bhUmikA .

samaM sarvatra pashyanti saccidAnanda-rUpataH .. 171 ..

 

sadasattatparaM brahma arUpaM rUpavarjitaM .

vishvarUpaM mahArUpaM anantaM saumyamadbhutaM .. 172 ..

 

dvAdashAntaM caturthA hi bhUmikA svapnavatkila .

ananya-bhakti-sAdhyA ca vara-prakRRiti-niShTatA .. 173 ..

 

rasaprabhA-shabda-gandhAH grAhyAssUkShmAshca sarvadA .

sarve bhAvA bhagavataH mAyikA iti nishcayaH .. 174 ..

 

uddhartavyaM ca tajjyotiH AsamantAcca rAdhyate .

tadArAdhanamityuktaM pApAnte bhavati dhruvaM .. 175 ..

 

vyutthAyomiti dRRishyAcca vicArAttanumAnasaH .

ananyacintayaikatvaM sattvApattyAM ca labhyate .. 176 ..

 

vibhUtInAM ca vij~nAnAt eka-vij~nAnamiShyate .

dvaita-shAntyA sthirAdvaitaM sAmyatvasyAvasheShataH .. 177 .

 

sattvaM vishuddhaM vasudeva saMj~nitaM yatra pratIyate vAsudevaH vishuddhasattvaM tava dhAma shAntaM j~nAnaM vishuddhaM paramArthamekaM iti bhAgavatokta-prakAreNa sattvApattiH ..

 

j~nAnajyotiH svarUpashca draShTavyo divya-cakShuShA .

samatva-bhAvanAyogaH priyo dveShyo yathA nahi .. 178 ..

 

sarvatrAhamakarteti samataivAvashiShyate .

patra-puShpAdyarpaNena samA bhaktishca gRRihyate .. 179 ..

 

brahmArpaNam brahma-haviH ityevaM samatoditA .

ananyatvena bhajanaM samatvAdamRRitasya hi .. 180 ..

 

pa~ncAmRRitasya sevAyAM samatvaM gIyate.api ca .

dRRishyaM nAsti sadadvaite iti sAmyaM hi gIyate .. 181 ..

 

duHkhAdiShvaprakaMpyatvaM santuShTiryena kenacit .

adveShTRRitvAdi dharmo.api samatvadyotako hi saH .. 182 ..

 

AtmA sarvatra nirlepaH iti sAmaiva gIyate .

AtmA ca sarva-bhUtasthaH iti sAmaiva gIyate .. 183 ..

 

sarva-bhUta-hRRidistho yaH sama Ishvara eva hi .

loShTAshma-kA~ncanAdInAM samatvaM gIyate dhiyA .. 184 ..

 

nindAstutyapamAnAdi samatvaM bhAvyatAmiti .

yaj~ne tapasi dAnAdau sadbhAvassamatApradaH .. 185 ..

 

samatvArtho hyeka-bhAvaH sAtvika-j~nAna-lakShaNaM .

sarvAdhAraH svabhUmaiva yatra nAnyaditi shrutiH .. 186 ..

 

j~nAnenaiva hi buddhyante ato j~nAnamayA jaDAH .

j~nAnAkRRiti-jaDeShveva kathaM ca jaDa-bhAvanaM .. 187 ..

 

sarvasya j~nAna-pUrNatvAt na hi jADhyaM ca yoginaH .

jaDasya cittvaMbhAvena cidbhAvAtpUrNatAmiyAt .. 188 ..

 

nistraiguNyasya sAmyatvAt bhAvashuddhirapekShitA .

ceShTitAnyeva rUpANi yAni shabdAtmakAnyapi .. 189 ..

 

sarvaM pratiShTitaM vAci bahirvAcAM ca nAstvaraM .

samatvadarshinAM naiva vyaktayo dRRiShTi-gocarAH .. 190 ..

 

dRRiShTyA khalu jagatsarvaM bahudhA ca pratIyate .

dRRiShTyA dRRiShTAshca viShayAH nArhanti dhyAtumeva hi .. 191 ..

 

dhyAyato viShayAn puMsaH buddhinAshashca gIyate .

AdhyAtmikAnAM mantrANAM dhyAnAcca mananAdapi .. 192 ..

 

niraha~NkAriNaH shAntAH vyoma-sAmyAdgata-vyathAH .

pa~ncamI bhUmikArUDhAH suShupta-pada-bhAginaH .. 193 ..

 

 

bhAvenaiva samatvaM khyAyate na tu sthUla-ghaTAdInAM . varNAshramAdInAM ca . ete mAyA-kalpitAH . AtmA sadA bodha-rUpaH eko vyApakashca . bheda-pratIteH dRRiShTireva kAraNaM . sthUla-dRRiShTiM niyamya sUkShma-dRRiShTyA stheyaM . bAlo.ayaM rAmaH sUkShma-dRRiShTyA vishvAmitrAdi tapaH sthitaiH anubhUtaH pratyakShataH ..

 

Back to Titlepage This page in Skt. font Next page

 

Copyright V. Krishnamurthy Feb.26, 2005