Continued from page 12

 

Asamsarga-kalA cAtra sattvApattyA vivartate .

suptavadvyavahArashca na vikalpa-pratItayaH .. 194 ..

 

shAntAsheSha-visheShAmshaH tiShTatyadvaita-mAtrakaH .

prakRRityaiva ca karmANi hyakartAtma-nivedanAt .. 195 ..

 

sharIrastho.apyadehasthaH janmakarmAdihAnataH .

gamanAgamanAdIni ghaTAkAsho yadA na hi .. 196 ..

 

shAntAkAraH svasadRRishaH guNairyo na vicAlyate .

j~nAna-kShetre kShetra-guNaiH kShetraj~nAna prakAshitaiH .. 197 ..

 

 

asaMsakti-nAmikA pa~nchama-bhUmiH rUDha-sattva-camatkArA bhavati dashA catuShtayAbhyAsAt . trayodashAdhyAyaH atrArabhyate . prakRtiH kShetraM puruSha-shakti-vijRRimbhitaM . prakRRityAbhAsasya mUla-bimbAtmakaH puruShaH prakRRitiM vishvato vRRitvA lokAn pUrayati svabhUmnA . tasya ekatvAt pUrNatvAcca gamanAgamanAdIni na santyeva . cidambara-jyotireva puruSha-tattvaM . upAdhisthaleShveva abhivyanakti nirupAdhika-nityatvAt ..

 

 

kShetraj~na-tattvamamRRitaM guNashAntishca yatsmRRitaiH .

j~nAna-gaMgA-pravAheNa j~nAnAbhyAsAdiyogataH .. 198 ..

 

dehAdInAM nirAsAya asaMga-j~nAnashastrataH .

saMsAra-vRRikShashchhedyo hi j~nAna-dIpa-prakAshataH .. 199 ..

 

nAma-rUpAdyupekShAtaH dvandvairapi vimuchyate .

anAdidevaM citsUryaM sUryAdInAM ca bhAsakaM .. 200 ..

 

antarmukhAmRRita-jyotiH bahirmukha-sudurlabhaM .

j~nAnAgnau dvandva-nikShepAt nidrAluriva vRRittiShu .. 201 ..

 

evaM ca sarva-bhAvena bhajanaM granthi-bhedakaM .

buddimAn buddhyatItashca ShaShTImArohati svayaM .. 202

 

padArthAbhAvanAkhyAM ca mAyAdhyAyAvasAnataH .

asyAM ca bhUmikAyAM hi sarva-tyAgashca sUkShmataH .. 203 ..

 

mAyA-shabdaH pa~ncadasha-sa~NkhyAM vakti . nAhaM deha ityasa~NgashastraH ..

 

Adau sthUla-parityAgAt taddharmA gaLitA api .

sUkShma-deha-pradhAnatvAt manastyAgo vivakShitaH .. 204 ..

 

aprANo hyamanAshcAtmA taddharmA api bhAvitAH .

gaLantyevAtmanikashAt kurvaMshca na karotyapi .. 205 ..

 

dehadvaya-parityAgAt taddharmA api nAtmanaH .

adhiShTAnaM tathA kartA karaNAdi ca siddhaye .. 206 ..

 

kAraka-vyavahAreShu upayuktA iti shrutaM .

kaH kartA kiM karotIti kena yuddhaM kathaM kRRitaH .. 207 ..

 

iti tattva-vicAreNa prakRRitervA tathAtmanaH .

kartRRitvaM nAsti siddhAnte mUDhAnAM bhrAntireva hi .. 208 ..

 

sadApyavikriyashcAtmA na kiMcitkartumarhati .

jaDasyApi na dehasya kartRRitvaM manaso.api vA .. 209 ..

 

anAtmanyAtma-buddhishca yasya saMsAriNo bhavet .

sa eva kalpito jIvaH bhAti karteti mAyayA .. 210 ..

 

paraprayuktewna prayatnena padArthAH avabodhyante . AtmArAmANAM ShaShTa-bhUmikAsthitAnAM bAhyAbhyantara-padArthAH na sphurantyeva . kucelAdivat ..

 

bhUmiShaTka-cirAbhyAsAt bhedasyAnupalambanAt .

yastvabhAvaika-niShTatvaM saptamI yoga-bhUmikA .. 211 ..

 

antyAdhyAya-dvayokteti yo yacchhraddhaH sa eva saH .

shraddhAmayo.ayaM puruShaH shraddhayA bhAvyate rasaH .. 212 ..

 

jyotIrasAmRRitaM brahma sarvago deva eva hi .

tatpadena hi vAcyo.asau tamekaM sharaNaM vraja .. 213 ..

 

iti tasya tathaikasya suhRRidaH sharaNasya ca .

eka-bhAvasya pUrNasya leshaleshAmshake.api ca .. 214 ..

 

caraNAkhye.aravinde hi shraddhayA sthApanaM dhiyaH .

tadantashca pravishyApi aravindarasaH sphuTaM .. 215 ..

 

AkRRiShya pUrNarUpe sve tAdAtmyaM ca nayatyapi .

rasasya manasashcaivApyaikyaM ca sharaNAgatiH .. 216 ..

 

svAdhyasthApanayaM kRRitvA cidAtmani vilApanaM .

cijjyotiH pUrNamevaiti mAmekaM sharaNaM vraja .. 217 ..

 

janmakoTiShu cAbhyasta-vAsanA-paripAkataH .

svashakti-jRRimbhitaM j~nAnaM mAmekaM sharaNaM vraja .. 218 ..

 

vrajetyAdeshavAkyaM tu shAdhi mAmiti vAkyataH .

videhamuktatAtroktA prakhaNDa-sharaNAgatiH .. 219 ..

 

caraNaM nAma cidrashmiH . caraNameva sharaNaM iti caraNAvalambinAM pakvIkRRitAnAM manasi caraNa-rasAveshaH maShIkarShaNa-patra iva jhaTityeva pravahati rasAvesha anumanaH sthUlIbhAvameti amitasthaulye manasphoTena amanaskatvaM jAyate . tadeva Atma-manasoraikyaM nAma mukhya-yogo bhavati . eShaiva kaivalya-muktiriti prANayukta-kAla eva saMbhavati . prANa-viyogAnantarameva muktiriti na bhAvyaM . atra brahma samashnuta iti shruteH . prANe yathA dehaH sukhaM duHkhaM na vindati tathA ca prANa-yukto.api sa kaivalyAshrame vasediti nArada-parivrAjakokteH . evaM ca gItokta-sharaNAgatyA saptama-bhUmikAmArUDhA bhavati ..

 

Back to Titlepage This page in Skt. font Next page

 

Copyright V. Krishnamurthy Feb.26, 2005