NARAYANEEYAM SHLOKAS FOR PRAYERFUL  CONTEMPLATION

(Translation of & Comments on the first 17 shlokas available HERE )

Shloka No. 1 ( nArAyaNIyaM : 100 – 10)

yogIndrANAM tvad-angeSh-vadhika-su-madhuraM mukti-bhAjAM nivAso
bhaktAnAm kAma-varSha-dyu-taru-kisalayaM nAtha te pAda-mUlaM /
nityaM citta-sthitaM me pavana-pura-pate kR^iShNa-kAruNya-sindho
hR^itvA nissheSha-tApAn pradishatu paramAnanda-sandoha-lakshmIM //

Shloka No.2. ( nAryaNIyaM: 92 – 9)

gangA gItA ca gAyatry-api ca tulasikA gopikA-candanaM tat
sAlagrAmAbhi-pUjA para-puruSha tathaikAdashI-nAma-varNAH /
etAny-aShTApy-ayatnAny-api kali-samaye tvat-prasAda-prasiddhyA
kShipram-mukti-pradAnIty-abhidadhur-R^iShayas-teShu
mAM sajjayethAH //

Shloka No.3: ( nAryaNIyaM: 94 - 10)

aikyaM te dAna-homa-vrata-niyama-tapas-sAnkhya-yogair-durApaM
tvat-sangenaiva gopyaH kila sukR^iti-tamAH prApurAnanda-sAndraM /
bhakteSh-vanyeShu bhUas-svapi bahumanuShe bhaktim-eva tv am-AsAM
tan-me tvad-bhaktim-eva dR^iDaya hara gadAn kR^iShNa vAtAlayesha //

Shloka No. 4 ( nArAyaNIyaM : 91 - 4):

bhakter-utpatti-vR^iddhI tava caraNa-juShAM sangamen-aiva pumsAM
AsAdye puNyabhAjAM shriya iva jagati shrImatAM sangamena /
tat-sango deva bhUyan-mama khalu satataM tan-mukhAd-unmiShadbhiH
tvan-mAhAtmya-prakArair-bhavati ca sudR^iDA bhaktir-uddhUta-pApA //

Shloka No.5  ( nArAyaNIyaM : 91 - 5):

shreyo mArgeShu bhaktA-vadhika-bahu-matir-janma-karmANi bhUyo
gAyan kShemANi nAmAny-api tad-ubhayataH pradrutaM pradrutAtmA /
udyad-hAsaH kadAcit-kuhacid-api rudan kvApi garjan pragAyan
unmAdIva pranR^ityann-ayi kuru karuNAM loka-bAhyash-careyaM //

Shloka No.6  ( nArAyaNIyaM : 2 - 10):

tvad-bhaktistu kathA-rasAmR^ita jharI nirmajjanena svayaM
siddhyantI vimala-prabodha-padavIM akleshatas-tanvatI /
sadyas-siddhikarI jayaty-ayi vibho saivAstu me tvat-pada-
prema-prouDhi-rasArdratA drutataraM vAtAlayAdhIshvara //

Shloka No. 7 ( nArAyaNIyaM : 91 - 1):

shrI-kr^iShNa tvat-padopAsanam-abhaya-tamaM baddha-mithyArtha-dR^iShTeH
martyasy-Artasya manye vyapasarati bhayaM yena sarvAtmanaiva /
yat-tAvat-tvat-praNItAn-iha bhajana-vidhIn-Asthito moha-mArge
dhAvan-napy-AvR^itAkShaH skhalati na kuhacid-deva devAkhilAtman //

Shloka No. 8 ( nArAyaNIyaM : 94 - 9):

yadyal-labhyeta  tat-tat-tava samupahR^itaM deva dAso’smi te’haM
tvad-geh-onmArjan-AdyaM bhavatu mama muhuH karma-nirmAya-meva  /
sUryAgni-brAhmaN-AtmAdiShu lasita-catur-bAhum-ArAdhaye tvAM
tvat-prem-Ardratva-rUpo mama satatam-abhiShyandatAM bhakti-yogaH //

Shloka No. 9 ( nArAyaNIyaM : 97 - 3):

tvad-bhAvo yAvadeShu sphurati na vishadaM tAvadevam hyupAstiM
kurvan-naikAtmya-bodhe jhaTiti vikasati tvan-mayo’haM careyaM /
tvad-dharmasy-Asya tAvat-kimapi na bhagavan prastutasya prNAshaH
tasmAt-sarvAtmanaiva pradisha mama vibho bhakti-mArgaM manojnaM //

Shloka No. 10 ( nArAyaNIyaM : 94 - 4):

tval-lokAd-anya-lokaH kvanu bhaya-rahito yat-parArdha-dvayAnte
tvad-bhItas-satyaloke’pi na sukha-vasatiH padmabhUH padma-nAbha/
evaM bhAvepy-adharmArjita-bahu-tamasAm kA kathA nArkANAM
tan-me tvaM cchindhi bandhaM varada kr^ipaNa-bandho
kr^ipA-pUra-sindho //

Shloka No. 11 ( nArAyaNIyaM : 99 - 10):

avyaktaM te svarUpaM duradhigama-tamaM tattu shuddhaika-satvaM
vyaktaM cApy-etad-eva sphuTam-amR^ita-rasAmbhodhi-kallola-tulyaM/
sarv-otkR^iShTAm-abhIShTAM tad-iha guNa-rasen-aiva cittaM
harantIM
mUrtiM te samshraye’haM pavanapura-pate pAhi mAM kR^iShNa rogAt //

Shloka No. 12 ( nArAyaNIyaM : 2 - 1):

sUrya-spardhi kirITam-Urdhva-tilaka-prodbhAsi-phAlAntaraM
kAruNyAkula netram-Ardra-hasitol-lAsaM sunAsApuTaM /
gaNDOdyan-makarAbha-kuNDala-yugaM kaNToj-jvalat-kaustubhaM
tvadrUpaM vanamAlya-hAra-patala-shrIvatsa-dIpraM bhaje //

Shloka No. 13 ( nArAyaNIyaM : 2 - 2):

keyUrAngada-kankaNottama-mahA-ratn-AngulIy-Ankita-
shrImad-bAhu-catuShka-sangata-gadA-shankAri-pankeruhAM  /
kAncit-kAncana-kAnci-lAnchita-lasat-pItAmbar-AlankR^itAM
Alambe vimal-Ambuja-dyuti-padAM mUrtiM tav-ARticchidaM //

Shloka No. 14 ( nArAyaNIyaM : 2 - 3):

yat-trailokya-mahIyaso’pi mahitaM sammohanaM mohanAt
kAntaM kAnti-nidhAnato’pi madhuraM mAdhurya-dhuryAdapi/
soundary-ottarato’pi sundara-taraM tvad-rUpam-Ashcaryato-
‘py-AshcaryaM bhuvane na kasya kutukaM puShNAti viShNo vibho //

Shloka No. 15 ( nArAyaNIyaM : 98 - 1):

yasmin-netad-vibhAtaM yata idam-abhavad-yena cedaM ya eta-
dyo’smAduttIrNa-rUpaH khalu sakalam-idaM bhAsitaM yasya bhAsA /
yo vAcAM dUra-dUre punar-api manasA yasya devA munIndrA
no vidyus-tattva-rUpaM kimu punar-apare kr^iShNa tasmai namaste //

Shloka No. 16 ( nArAyaNIyaM : 98 - 8):

yad-bhItyodeti sUryo dahati ca dahano vAti vAyus-tathAnye
yad-bhItAH padmajAdyAH puna-rucita-balIn-Aharante’nu kAlaM /
yen-aiv-AropitAH prang nija-padam-api te cyAvitArash-ca pashcAt
tasmai vishvaM niyantre vayam-api bhavate kR^iShNa kurmaH praNAmaM  //

Shloka No. 17 ( nArAyaNIyaM : 98 - 9):

trailokyaM bhAvayantaM triguNamayam-idaM tryakSharasy-aika-vAcyaM
trIshAnAm-aikya-rUpaM tribhir-api nigamair-gIyamAna-svarUpaM /
tisrovasthA-vidantaM triyuga-jani-juShaM trikram-AkrAnta-vishvaM
traikAlye bheda-hInaM tribhir-aham-anishaM yoga-bhedair-bhaje tvAM //

 

Shloka No. 18 ( nArAyaNIyaM : 91 - 3):

Bhītir-nāma dvitīyād-bhavati nanu manaḥ kalpitam ca dvitīyam
Tenaikyā-bhyāsa-shīlo hr̥dayam-iha yathāśakti buddhyā nirundhyām,
Māyāviddhe tu tasmin punarapi na tathā bhāti māyādhi-nātham
Tat-tvām bhaktyā mahatyā satatam-anubhajan-nīsha bhītim vijahyām.

 

Shloka No. 19 ( nArAyaNIyaM : 98 - 5):

Śabda-brahmeti karmety-aṇuriti bhagavan kāla ityālapanti
Tvāmekam viśvahetum sakala-mayatayā sarvathā kalpyamānam,
Vedantair-yattu gītām puruṣa-para-cidātmābhidham tattu tattvam
Prekṣā-mātreṇa mūla-prakr̥ti-vikr̥ti-kr̥t kr̥ṣṇa tasmai namaste.

Shloka No. 20 ( nArAyaNIyaM : 1 - 3):

Sattvam yat-tat-parābhyām-aparikalanato nirmalam tena tāvat
Bhūtair-bhūtendriyaiste vapuriti bahuśaḥ śrūyate vyāsa-vākyam,
Tat svacchatvād-yad-acchādita-parasukha-cid-garbha-nirbhāsa-rūpam
tasmin dhanyā ramante śruti-mati-madhure sugrahe vigrahe te.

Shloka No. 21 ( nArAyaNIyaM : 1 - 4)

Nirvyāporopi niṣkāraṇam-aja bhajase yat-kriyām-īkṣaṇākhyām
Tenaivodeti līnā Prakr̥tir-asatikalpāpi kalpā’’di-kāle,
Tasyās-samśuddham-amśam kamapi tam-atirodhāyakam satva-rūpam
sa tvam dhr̥tvā dadhāsi sva-mahima-vibhavākunṭha vaikuṇṭha rūpam.

Shloka No. 22 ( nArAyaNIyaM : 91 - 2)

Bhūman kā̄yena vācā muhurapi manasā tvad-bala-preritātmā
Yadyat kurve samastam tadiha paratare tvay-yasā-varpayāmi,
Jātyāpīha śvapākas-tvayi nihita-manaḥ-karma-vāg-indriyārtha-
Prāṇo viśvam punīte na tu vimukha-manās-tvat-padād-vipravaryaḥ.

Shloka No. 23 ( nArAyaNIyaM : 91 - 6)

Bhūtāny-etāni bhūtātmakam-api sakalān pakṣi-matsyān mr̥gādīn
Martyān mitrāṇi śatrūn-api yamita-matis-tvan-mayāny-ānamāni,
Tvat-sevāyām hi siddhyen-mama tava kr̥payā bhakti-dārḍyam virāgas-
Tvat-tattvasy-āvabodhopi ca bhuvanapate yatna-bhedam vinaiva.

Shloka No. 24 ( nArAyaNIyaM : 96 - 8)

Nirviṇṇaḥ karma-mārge khalu viṣama-tame tvat-kathādau ca gāḍham
Jāta-śraddhopi kāmān-ayi bhuvana-pate naiva śaknomi hātum,
Tad-bhūyo niścayena tvayi nihita-manā doṣa-buddhyā bhajans-tān puṣṇīyām bhaktimeva tvayi hr̥daya-gate maṅgkṣu naṅgkṣyanti saṅgāḥ.

Shloka No. 25 ( nArAyaNIyaM : 96 - 9)

Kascit klesārjitārttha-kṣaya-vimala-matir-nudyamāno janoughaiḥ
Prāgevam prāha vipro na khalu mama janaḥ kālakarma-grahā vā,
Ceto me dukha-hetus-tad-iha guṇa-gaṇam bhāvayat-sarvakārī-
Tyuktvā śanto gatas-tvām mama ca kuru vibho tādrśīm citta-śāntim.

Shloka No. 26 ( nArAyaNIyaM : 96 - 10)

Elaḥ prāg-urvaśīm praty-ati-vivaśa-manāḥ sevamānaś-ciram tām
Gāḍham nirvidya bhūyo yuvati-sukham-idam kṣudram-eveti gāyan
Tvad-bhaktim prāpya pūrṇaḥ sukha-taram-acarat tadvad-uddhūya saṅgam
Bhaktottamsam kriyā mām pavana-purapate hanta me rundhi rogān.

Shloka No. 27 ( nArAyaNIyaM : 99 - 5)

 No jāto jāyamānopi ca samadhigatas-tvan-mahimnovasānam
Deva śreyāmsi vidvān pratimuhur-api te nāma śamsāmi vishṇo,
Tam tvām samstaumi nānā-vidha-nuti-vacanāir-asya loka-trayasyā-py
-ūrdhvam vibhrājamāne viracita-vasatim tatra vaikuṇṭha-loke.

Shloka No. 28 ( nArAyaNIyaM : 98 - 6)

Satven-āsattayā vā na ca khalu sad-asatvena nirvācya-rūpā
Dhatte yā sāv-avidyā guṇa-phaṇi-mativad-viśvadr̥śyāva-bhāsam,
Vidyātvam saiva yātā śruti-vacana-lavair-yatkr̥pā-syanda-lābhe
Samsār-āraṇya-sadyaḥ struṭana-paraśutām eti tasmai namaste.

Shloka No. 29 ( nArAyaNIyaM : 98 - 7)

Bhūṣāsu svarṇavad-vā jagati ghaṭa-sharā-vādike mr̥ttikāvat
Tattve samcintyamāne sphurati tad-adhunāpy-advitīyam vapuste,
Svapna-draṣṭuḥ prabodhe timira-laya-vidhau jirṇa-rajjośca yadvat
Vidyā-lābhe tathaiva sphuṭamapi vikaset kr̥ṣṇa tasmai namaste.

Shloka No. 30 ( nArAyaNIyaM : 94 - 6)

Jīvan-muktatvam-evam-vidham-iti vacasā kim phalam dūra-dūre
tannāmāśuddha-buddher-na ca laghu manasaḥ śoḍhanam bhaktito’nyat,
Tan-me viṣṇo kr̥ṣīṣṭās-tvayi kr̥ta-sakala-prārpaṇam bhakti-bhāram
Yena syam mankṣu kimcid-guru-vacana-milat tvat-prabodhas-tvadātma.

Shloka No. 31 ( nArAyaNIyaM : 94 - 7)

Śabda-Brahmāṇy-ap-īha prayatita-manasas-tvām na jānanti kecit
Kaṣṭam vandhya-śramāste cirataram-iha gām bibhrate niṣprasūtim,
Yasyām viśvābhirāmāḥ sakala-malaharā divya-līlāvatārā
Saccit-sāndram ca rūpam tava na nigaditam tā na vācam bhriyāsam.

Shloka No. 32 ( nArAyaNIyaM : 94 - 8)

Yo yāvān yādr̥śo vā tvamiti kimapi naiv-āvagacchāmi bhūman-
Nevam-cānanya-bhāvas-tvad-anu-bhajanam-ev-ādriye caidya-vairin,
Tval-liṅgānām tvad-aṅghri-priya-jana-sadasām darśana-sparśanādir-Bhūyān-me tvat-prapūjā-nati-nuti-guṇa-karm-ānukīrty-ādaropi.

Shloka No. 33 ( nArAyaNIyaM : 98 - 10)

Satyam śuddham vibuddham jayati tava vapur-nitya-muktam nirīham
nirdvandvam nirvikāram nikhila-guṇa-gaṇa-vyañjan-ādhāra-bhūtam,
Nirmūlam nirmalm tan-niravadhi-mahim-ollāsi nirlīnam-antar-
nissaṅgānām munīnām nirupama-paramānanda-sāndra-prakāśam.

Shloka No. 34 ( nArAyaNIyaM : 1 - 7)

Kaṣṭā te sr̥ṣṭi-ceṣṭā bahutara-bhava-khedāvahā jīva-bhājām-
ity-evam pūrvam-ālocitam-ajita mayā naivam-ady-ābhijāne,
No cej-jīvāḥ katham vā madhura-taram-idam tvad-vapuś-cid-rasardram
netraiḥ śrotraiśca pītvā parama-rasa-sudh-āmbhodhi-pūre rameran.

Shloka No. 35 ( nArAyaNIyaM : 1 - 1)

 

Sāndr-ānand-āvabodh-ātmakam-anupamitam kāla-deś-āvadhibhyām
nirmuktam nityamuktam nigamaśata-sahasreṇa nirbhāsyamānam,
Aspaṣṭam dr̥ṣṭa-mātre punar-uru-puruṣārth-ātmakam brahmā-tattvam
Tat-tāvad-bhāti sākṣād-guru-pavana-pure hanta bhāgyam janānām.

Shloka No. 36 ( nArAyaNIyaM : 1 - 2)

Evam durlabhya-vastuny-api sulabhatayā hasta-labdhe yad-anyat
Tanvā vācā dhiyā vā bhajati bata janaḥ kṣudrat-aiva sphuṭeyam,
Ete tāvad-vayam tu sthiratara-manasā viśva-pīḍ-āpahatyai
Niśśeṣ-ātmānam-enam guru-pavana-purādhīśam-evāśrayāmaḥ.

**********************

HOMEPAGE