GEMS FROM THE OCEAN OF HINDU THOUGHT, VISION & PRACTICE

BEACH 2: First Steps on the Ascent to the Divine

 

Wave 8: A Leisurely Overview of the Gita through 18 main shlokas and 9 supplementary shlokas

 

Ch.
Equanimity
Sense Control
Karma
Bhakti
Surrender
General

No.of

Shlokas

2
64-first half: rAga-dveshha...
48: yogasthaH...
61: 2nd Qr. yukta AsIta matparaH
1 3/4
3

9-first half: yaj~nArthAt...

30-second half: nirAshIr ...

27: prakRRiteH kriyamANAni
2
4
24: brahmArpaNaM..
1
5
13: sarva karmANi...
1
6

25-second half: Atma-samstham...

26: yato yato...

1 1/2
7
14: daivI hyeshhA...
1
8

13: omityekaksharaM...

1
9
27: yat karoshhi...
4: mayA tataM ...
2
11
55: mat-karmakRRit...
1
12
8: mayyeva...
1
13
31(32)-second half: sharIrastho.api...
2(3)-first Qr.: kshetraj~nam...
3/4
14
24: samadukha-sukhaH...
1
15
16-first half: dvAvimau purushhau...
1/2
17
16-second half: bhAva-samshuddhiH..
1/2
18
26: mukta-sango.anaham vAdI..
66: sarva-dharmaan...
2
No. of shlokas
2
2
4 1/2
3
1 1/4
5 1/4
18
Ch.
Equanimity
Sense control
Karma
Bhakti
Surrender
General
No. of shlokas
2
47: karmaNeyva...
16-first half: nAsato vidyate
1 1/2
5
18: vidyA-vinaya-sampanne
1
11
33-last Qr.: nimitta-mAtraM..
1/4
16
21: trividhaM...
1
17
14: deva-dvija...15:anudvega... 16-firsthalf: manaH prasAdaH 24-first Qr.:tasmAt shAstraM
2 3/4
18
5-first half: yaj~na-dAna tapaH ... 17:yasya nAhaM
61: IshvaraH...
2 1/2
No. of shlokas
1
-
2 1/2
1
1/4
4 1/4
9