oM-zrIM

dRSTi-sRSTiH

 

R. Visvanatha Sastri

Sanskrit Transliteration Code

 

1.                  dRktatvam-aizvaraM tejaH guruzakty-AtmakaM tviti /                              gAyatrI-praNavAkAraM gANezaM vaiSNavaM tviti //           

 

2.                  etattejaH paraM sUkSmaM jyotirliMgaM-itIritaM /  dRgdraSTRdRzyarUpeNa vizvaM vyApya vyavasthitaM //

 

3.                  ziraH pAdau na dRzyete ziraH pAdAdy-abhAvataH /                                   cakSuSaz-cakSurityAdi draSTer-draSTAram-acyutaM //           

 

4.                  sphuTaM vaktyeva tadrUpaM vareNyaM teja uttamaM / JAnAnandaghanaM nityaM vyApakaM svetarAsahaM //        

 

5.                  dRg-dRzyaM ca jagat-sarvaM dRzyaM dRg-gatameva hi /                      dRzyaM jagac-ca nAstyeva vastuto na janir-mRtiH //        

 

6.                  darzanaM sRSTirityuktaM layo nAmApy-adarzanaM /                           darzanA-darzane hitvA adhyAropA-pavAdataH  //                         

 

7.                  svamAtra-rUpa-kaivalyaM sukham akSayyam-aznute /                      dRgdRzyau dvau padArthau sthaH parasparavilakSanau//

 

8.                  dRgbrahma dRzyaM mAyeti sarva-vedAnta DiNDimaH /           dRzyaM yadi dRgapyasti dRzyAbhAve dRgeva na //           

 

9.                  jagattvam-ahamityAdi dRzyaM svAJa-vikalpitaM /                     dRzyaM ghaTAdi nAstyeva  vAcAraMbhaNam-eva yat //        

 

10.             dRSTeH pUrvaM kutra AsIt ko’yaM[1] ca kathaM AgataH /                      ghaTaH ko’yaM kuto vAsyAt ghaTo’yamaghaTo na hi //          

 

11.             ayamityeSa nirdezaH sarvasyAstIha vastunaH /                             piNDAvasthA ca nirdiSTA yatra tatraiva kumbhadhIH //    

 

12.             dhImAtra-vyApta-kumbhasya JAtatvaM naiva janyate /             ghaTo’yamity-asAvuktiH AbhAsasya prasAdataH //            

 

 

 

13.             viJAto ghaTa ityuktiH brahmAnugrahato bhavet /                                 dRzyasya nAma-rUpe ca nirNIte yetvihAgrataH //[2]

 

14.             tyajyete ca kadA hyete apUrvaM dRzyate ca kiM /                          bhAvidvitIya-nAmAdi gRhyate ramaNIyavat //              

 

15.             vicArite vastu tatve nUtanasya janiH kathaM /                              anabhivyakta-nAmAdi-rAdau dRSTaM yad-adbhutaM //           

 

16.             piNDAvasthA ghaTatve ca vimRzyete manasyatho /                                     kArya-kAraNatA buddhiH tadanuprabhavatyaho //                     

 

17.             apAkAdisthite kumbhe mRdbuddher ghaTadhIH kadA /                           jAyeteti ca nirvaktuM na ko’pi prabhavediha //               

 

18.             ghaTAdi-vAsanAvizTa-buddhInAmapi na sphuret /                     pUrvAvasthAM parityajya kadA-vasthAntaraM gataH //     

 

19.             dRgrUpatve na pazyatvaM dRzyam-apy-avizeSataH /                            amUrtA dravya-rUpA kA samAgacchati setarA //                 

 

20.             nAyAti na ca tatrAsIt nAsti pazcAn-nacAMzavat  /                                            na hIyate cAdi nAma kimatra pariziSyate //                               

 

21.             kSIra-mRt-pariNAmAdi AbAlamanubhUyate /                                            tathApi na nirUpArhA nistatvAn-mAyikatvataH //                     

 

22.             mAyaiSA hi mayA sRSTA iti bhAgavatI zrutiH /                                         zaktiz-zaktAt pRtaG nAsti ekatvaM draSTR-dRzyayoH //     

 

23.             dRzyaM nAstIti bodhena manaso dRzya-mArjanaM /                          zukAyethaM copadiSTaM janakena mahAtmanA //              

 

24.             tatvato dRzyasyaikatve abhUtAbhinivezataH /                                                 ekaM vastvanyathA pazyan dvitIyaM vastu bhAvyate //      

 

25.             dRzistu gaganAkAraH sarvathA cApyalepakaH /                                      zuddha-sphaTika-saMkAzaH sadAspRSTasvarUpataH //

 

26.             dRzyaprakRtimArAdhya tasyAzcAnupravezataH /                                draSTaiva kevalo bhAti  sarvAtmaikaghanAkRteH //        

 

27.             dRzyaM yad-dRSTipUtaM ca dRSTyAtmakam-idaM tviti / dRzyadraSTroraikyadRSTyA samyagdRSTirbhavedapi //         

 

28.             dRzisvarUpe dehAdiH bhrAnti-siddho na vastutaH /                                        yathA nabhasi meghaugho reNurvA pArthivonile //                

 

29.             JAna-sambaddha-rUpeNa dRzyaM ca JAyate kila /                            JAnAkAraM ca yad-dRzyaM hetur-dRzya-vilApane //   

 

30.             dRSTa-sarva-tirodhAnaM tatraiva haridarzanAt /                               bhAvanA to dRzya-zAntiH bhAvAdvaitam-athocyate //         

 

31.             yat kiMcid-dRzyate sarvaM darzanAt-tan-na bhidyate /                       darzanaM draSTrato nAnyat draSTaiva hi tato jagat //          

 

32.             draSTR-darzana-dRzyAnAM madhye yad-darzanaM smRtaM/                nAtaH parataraM kimcit nizcayo’sti paraM mune //                        

 

33.             draSTR-darzana-dRzyAdi tyaktvA vAsanayA saha /                               darzana-prathamAbhAsaM AtmAnaM kevalaM bhaja //         

 

34.             dRzyAbhivyakty-apekSaM hi draSTRtvaM caupacArikaM /                  dRzyaM budbudavat-pazyan sarva-cintAM parityaja 

 

35.             atyantA-satva-bodhepi loko’yam-anuvartate /                            IzAvAsyam-idaM dRzyaM yathA heyaM na dRzyate //         

 

36.             dehAtItazca puruSaH ato deha-dhiyaM tyajet /                                           dRzyA-dhInAzca dharmA ye na spRzanti niranjanaM // 

 

37.             yAvatI dRzya-kalanA sakaleyaM vilokyate /                                                          sA yena suSTu saMtyaktA sa jIvanmukta ucyate //                  

 

38.             draSTaivAste dRzyamiva dRzyaM natvasti vastu sat /                   draSTRtvaM dRzyatA caiva naikasmin-nekadA kvacit //         

 

39.             dRzyadRzyo jaDa iti na draSTA ca bhavedapi /                                            draSTA caitanya-rUpatvAt na dRzyaM ca bhavedapi //   

 

40.             draSTA sAkSI pUrNa iti tena dRzyaM na sRjyate /                            jaDenaikena dRzyena jaDam-anyan-na sRjyate //                      

 

41.             dRzyaM svato’pi svenaiva na saMbhavitumarhati /                               stambhaH kUDyaM na sRjati kUDyo vA na bhavet svayaM //

 

42.             svato vA parato vApi na dRzyasya janistviti /                                              draSTA cidAnandaghanaH naiva kimcitkarotyaho //  

 

43.             na cApyanyasya viSayaH svamAtratvena bhAtyayaM /                       jAgratyapi yathA svapne dRgrUpe kalpitaM jagat //                       

 

44.             citerjanma jaDasyaiva dRSTaM svapnAdiSu kvacit  /                                       tato vizvaM vivartaM ca dRzi rUpe ca zAzvate //                 

 

45.             dRzirbhUmA svaprakAzaH bhAsyate ca na kenacit /                             draSTRtA sAkSitA vApi dRzirUpe na kiMcana //                

 

46.             kAryaM kAraNamaMzoMzI jAti-vyaktI guNI guNaH /                      kriyAkriyA vA nityAdyAH svaprakAzasya kalpanAH //        

 

47.             dRzyAdInAM avastutvAt na spraSTuM pArayanti te /                      dRzyAsambhava-bodhena JAnaM JeyaM cidAtmakaM //    

 

48.             dRzyAnuraktaM taddRAstr-dRzyaM draSTRanuranjitaM nAluptadRSTerdRzyatvaM dRzyatve draSTRtA kutaH //      

 

49.             syAcchedRgekaM nirdRzyaM jagadvAsyAd-asAkSikaM /                    draSTuzca dRzyatA cetsyAt dRzyasya draSTRtApi ca  //      

 

50.             draSTRsvabhAvAd-dRzyasya dRzyaM nAstIti siddhyati /                     dRzyasya zUnyatAyAM ca draSTeti nAma mAtratA //     

 

51.             draSTurvA dRzyatApattau sarvaM dRzyaM jadaM bhavet /    draSTRzUnyaM jagaccApi sarvathA ca nirarthakaM //         

 

52.             tasmAd-anyonyatApattiH pUrNam-evA-samanjasaM  /                            draSTR-darzana-dRzyAdi bhAva-zUnyaika-vastuni //    

 

53.             nirvikAre nirAkAre nirvizeSe bhidA kRtaH /                                              draSTR-darzana-saMbandhe madhye dRSTirhi yadvapuH //

 

54.             viJAnAtmA ca draSTeti dRzyazcApi ghaTAdikaM /                    tatrAdhyAsika-saMbandhe yanmadhyaM hRdayaM viduH //

 

55.             pratyagjyotis-tatra bhAti tatra dRSTirhi tadvapuH /                               tatpadaM tripuTI-hInaM Japti-mAtra-svarUpataH //         

 

56.             dRgAtmAhaM zaktiyuktaH antareva vijRMbhate /                        divyadRSTyA veditavyaH vetRvedanavarjitaH //                  

 

57.             nityadraSTA mahAdarzaH dRzyAbhAsasya kAraNaM /                        sabimba-svacchavastUni na grAhyANi pRthagpRthak //   

 

58.             svarUpasthita-dhIzcAyaM dehAdIMzca na pazyati /                                 sarvatr-Antar-dRSTimatA svatejo hi nirIkSyate //                  

 

59.             dRzyekAlpanike’nitye svajyotir vIkSyatAM sadA /                                  svajyotir-darzanAt pazcAt ulkAvat tyajyatAM tvidaM //      

 

60.             yadyat svAbhimataM vastu sarasaM tyajyatAM iha /                              dehAdy-abhimata-tyAgI parAg-dRzyAn-nivartate //                      

 

61.             dRzya-saMzAnti-siddhyarthaM vedAH kANDa-trayAtmikAH /            dRzyAd-vyuthAnaM iSitaM svasvarUpasya siddhaye //         

 

62.             dRzyodadhau nimajjedyaH svasvarUpaM na pazyati /                          dRzyAni bhAvagAnIti bhAva-zuddhir-apekSyate //                    

 

63.             dRzyAcamana-zuddho hi karma kartumihArhati /                                      dRzya-vismaraNaM nyAyyaM yaJa-pUjAdi-karmasu //        

 

64.             dRzyamannaM bhojyamiti bahiH-stham-api recayet /                               draSTA dRzyavazAd-baddhaH dRzya-sattAM virecayet /                            dRSTvA dRzyaM draSTurantaH apUtaM pUyatAM sadA //[3]

 

65.             heyaM dRzyaM JAna-dagdhaM kAraNais-saha lIyate /               sabhAnandIva purataH svarUpAvArakaM tvidaM //                    

 

66.             idam dRzyaM hunet svAgnau nekSeta svAtirekataH /                             IkSaNaM sRSTihetus-syAt dRSTi-mAtreNa sRjyate //

 

67.             uttamo yodhikArI syAt tapasvI bhakta ityapi /                                dRSTisRSTim-imAM vAdaM atyantaM bahu manyate //          

 

68.             svAnubhUtyanusAreNa suptau lInamidaM jagat /                                  prabodhe jAyate dRSTau dRSTy-abhAvena jAyate //                      

 

69.             dRSTikAle vizva-sRSTiH iti tat samakAlataH /                                       kalpitasy-AJAtasatta’bhAvAd-dRSTezca pUrvataH //   

 

70.             ghaTAdInAm-abhAvAcca jAgrat-svapna-samastviti /                          ubhayatrA-pIndriyANAM abhAvAt-sAkSimatratA //                        

 

71.             aparA dRSTisRSTistu dRSTireveti yanmataM /                                    svIyajyotir-dRSTiratra vizva-tAdAtmyataH svataH //    

 

72.             vizvAvacchinna-caitanyaM taddRSTis-tatsRSTiriti  /                             dRSTizca JAnameveti udaraM nAntarastviti //[4]

 

73.             JAnasyai-veka-rUpatvAt divya-JAnena vIkSate /                                           vIkSA ca yatra yatrApi JAnameva vibhAty-athoM  //   

 

74.             dRSTiM JAnamayIM kRtvA pazyed-brahmamayaM jagat /                     ityatrA-nekazrutInAM nirAlambanatA na hi //                

 

75.             tAtparya-viSayIbhUtArthasy-Anyasyeha satvataH /                                       yathA ca nabhaso nailyaM agre sarvasya bodhyate //        

 

76.             pazcAnnedaM nailyayuktaM nIrUpaMtviha vAstavaM /                     udAsInaM vyApakaM ca iti tatvAM ca bodhyate //[5]

 

77.             janmAdihetu brahmaiva evam hi pratipAdyate /                            adhyAropApa-vAdAbhyAM atha netIti vAkyataH //                

 

78.             niSidhya bhedamAtraM ca pratyag-jyotir-hi lakSyate /                                 evaM sRSTyAdi-vAkyAnAM niSedhyasya samarpaNAt //         

 

79.             ekavAkyatvam-Apadya  pratyagjyotiSi kevale /                                       zrutInAM cApi tAtparyaM boddhavyaM gurvanugrahAt //  

 

80.             niSedhya-vastu-siddhyarthaM sRSTis-tAvad-iheritA /                                zrutau tatra na tAtparyaM vigAnazruti-darzanAt //                 

 

81.             manomayaM dRsyajAtaM amanAzca dRzistviti /                                            nitya-nirmala-rUpo’yaM prakAza-ghana eva hi //                    

 

82.             svAJadRSTyA dRzyamiti svaJadRSTer na bhAti yat /                                  tatva-dRSTes-tat-prasaktiH  naiva kvApi kadAcana //      

 

83.             dRzyaM vyaktamumApIThaM svaliMgaM sthApayedbudhaH /        svanAmnA pUjayel-liMgaM jyotIrUpaM nirAmayaM //           

 

84.             draSTA zrotA ca manteti bahudhaikA hi bhASyate /                                        pitA bhrAtApi zvazuraH syAlaz-ziSyo gurustviti  //                 

 

85.             dRSTanaSTaM jagadidaM mAyAgandharva-pUryathA /                        AbhAsa-mAtram-evedaM nasan-nAsaj-jagatrayaM //          

 

86.             svapnadraSTA yathaiko’pi nAnArUpeNa bhAsate /                                        ahaM jyotirmahAdarzaH vividhaM darzayatyapi //             

 

87.             dRzirUpa-JAnasUryaH sadA bhAti nirantaraM /                           nAnAbhAnaM kutazcAtra nakSatrANAM divA yathA //      

 

88.             dRzyANAM tripurANAM ca dAha eva iheSyate /                    svarUpadarzanaM kAryaM svadharmAcaraNeSviha //           

 

89.             dRGmAtraM paramaM brahma bhAvairdRzyAdibhissphuTaM /     vizuddhaM dRzirUpaM yat mAyayA bhAsate tridhA //          

 

90.             dRzyasiddhau draSTRsiddhiH draSTRsiddhau tathetaraH / dRgghanatrikarUpe ca ekadRSTizca sArthakI //              

 

91.             dRSTi-cittApahArIti svadRk-sphuraNa-bhAvanaM /                         svAvidyAyA balenaiva dRSTAnAM sthiratApi ca //                    

 

92.             vASanAmAtratassRSTiH bhAvenaiva nihanyate /                              dRzizcApy-anubhUyeta svenaivAnubhavAtmanA //

 

93.             dRzyeyattA pariJAnaM tadvilApArthamiSyate /                              dRgeva svaprakAzaM ca bhAsakaM nityavedanaM //

94.             dRSTisRSTaM vIkSamANaH svAJaH svaM ca na vIkSate /                       svaJo vetti haTAdyuktyA sRSTaM sarvamupekSate /                           svasRSTaM na svAtiriktaM iti vetti svabodhataH //

 

95.             dRSTaM yadduSTanetreNa vizvAsArhaM na hi kvacit /                         iti bodham krishNalIlAH sarvatra dyotayanti hi //

 

96.             dRSTasthale na vasati zUnye-cAvirbhavatyapi /                       mAyAtvaM prakaTIkRtya vatsApaharaNAdiSu //

 

97.             kArAgRhAn-nandagRha-pravezaH pUtanA-vadhaH /             vitastyarko yathA mithyA marubhUmau tathodakaM //

 

98.             praJAnetreNa draSTavyaM  jagatsarvaM carAcaraM /           ekasRngaz-catuHzRngaH bhUrizRngAs-sahasrazaH  //

 

99.             dRSTA api ca te mithyA azRngatvaM ca  vastutaH /                          pazya me pArtha rUpANi  dRSTanaSTAni vIryataH //

 

100.         jagad-bAdhA divya-dRSTyA  divya-dRSTiM samabhyaset /                   dRzyaM dRSTi-gataM caiva  bahir-dRSTer-na kimcana //

 

101.         draSTA darzana-yogena zrotA zravaNa-yogataH /                          dRzya-vismaraNaM  yogaH  yunjyAt taM paramAtmanA //

 

102.         dRzyA-tyantA-bhAva-siddhyai karma-zAstraM pravartitaM /    dRzyaM yadbhAvanAmAtraM cetyatA jADyamityapi //

 

103.         dRzyAdhAraM ca cidbhAgaH tadbhAvA-bhava-bhAsakaH /          bhAvanA-spanda-mAtratvAt  dRzyaM kacakacAyate //

 

104.         dRzya-bhUtastu nailyAdiH dRzya-dharmazca sarvathA /     upAdhitazca yo bhedaH dRzya-dharma iti smRtaH //

 

105.         draSTR-dharmo na dRzyaH syAt draSTR-bodho yathA tathA /  draSTR-bodho’pi dRzyaz-cet dRktvam-eva na siddhyati //

 

106.         viruddha-rUpam ekasya sarvathA ghatate nahi /                          draSTR-bedho na dRSTatvAt  abhedas-satya eva hi //

 

107.         draSTR-mAtraM bhaved-bhedaH tadA naiva hi siddhyati /                                sa bhedo yady-asatyas-syAt  vastu-bhedas-tu nailyavat //

 

108.         dRzya-dharmo na dRg-dharmaH  tasmAd-AtmA-dvayas-sadA /     aham-Atmeti gitoktyA sUryAntAZca ghaTAdayaH //

 

109.         cetanenA-vabhAsyante  dIpeneva svatejasA /                             zuddheyaM cinmayI dRST iH jayaty-akhiladRSTiSu //

 

110.         dRSTir-eSA hi paramA  acaitya-cidahaM tviti /

sattA sAmAnyatAtyacchA  abhAvAtyanta-bhAvanAt //

 

111.         turyA dRSTiH sthirA yA ca cit-prakAzAmza-kalpitA /                suSupta-sthairyam-AsAdya  tyakta-saMvedano’jaDaH //

 

112.         ekarUpaM mahArUpaM  arUpaM yadvidurbudhAH /                cittatvam-eva yaccittaM bhidyate mAyayA punaH //

 

113.         aviddha-dRgsvarUpo’haM  bhAvAbhAvaprabodhataH /      audasInyena   yo draSTa  IkSate svAvaSeSataH //

 

114.         svAdhyAsA-panayaM kRtvA  svAnandAnubhavI hi dRk /   sarvendriya-guNa-draSTA  pratyagjyotiH parAtparaM //

 

115.         sarvArthA vai tadIkSeti tayoH prakRti-pUrSayoH /                             etad-Alocanenaiva  sarva-siddhir-bhavediti //

 

116.         puruSas-saccidAnandaH vyAvahArika-dRSTitaH /         bhedakopAdhi-virahe  aikyam-evAnubhUyate //

 

117.         bhidyante pratibimbAzca  sopAdhaya itIritAH /                                  antar-dRSTimatAM loke  zruti-yukti-sahAyataH //

 

118.         manISiNAM yo’nubhavaH sa eko hi sahasrapAt /                 pauruSeNaiva pUrSatvaM  zaktimat-tatvam-iSyate //

 

119.         zrutyA yaJAdayo JeyAH yuktiH zruty-anusAraNI /           nAstikAnAM dRSTimAtraM asmAkaM tritayaM tviti //

 

120.         zruti-yuktI samAlocya punar-dhyAnena samskRtAH /                    saccid-Ananda AbhAsaH iti bhAva-dvayaM tviha //

 

121.         sad-AbhAso jaDa iti cid-AbhAsaz-cideva hi /                                           sad-bimbastha-cid-AbhAsA-dAnandA-nubhavo bhavet //

 

122.         manovilAsa ityeva prapanco vIkSyatAmiha /                                svajyotiH pUritAdhIzca pUrNa-jyotir-mayIm bhavet //

123.         dRzye jagatyAtmatatvaM pazyedanugataM sadA /                              nitya-bhAna-svabhAvo’haM yathA sUryAdayastathA //

 

124.         dRzyeSvadRzya-rUpeNa sthitazcarati sarvataH /                        draSTur-dRzya-samAyogAt pratyayAnanda-nizcayaH //

 

125.         atasmin yan-nigUDazca tajjyotis-sevyatAM sadA /                         dRzya-jAtaM vRzcanArhaM vRkSam-ityeva bhAvaya //

 

126.         svAhAkAreSu yadbodhaH dRksphUrtiM janayatyapi /              dRktatva-sthApanaM  kRtvA svAtiriktaM vilApayet //

 

127.         dRSTisRSTiH sRSTahomaH pratyakSamanubhUyate /                dRSTi-kSaNe yad-udbhUtaM  svapnavaccApi hIyate //

 

128.         japa-homA-rghya-dAnAdau dRGmAtraM hi dhruvaM mahaH / dehasyA-piha dRGmAtra-sphUrtir-evA-nubhUyate //

 

129.         kArakAdy-anga-vastUnAM sthAyitvaM kSana-mAtrataH / karmAvasAne samskAra-mAtrameveha zrUyate //

 

130.         dRgjyotiSyeva homaH syAt tadekaM cAvaziSyate /                              etad-arthaM cAgnikAryaM vihitaM ca pade pade //

 

131.         JAna-siddhir-bhavaty-eva dhUmaM sarvaM vyapohati /       aJAnAnjali-dAnena bodhyate tarpaNAdiSu //

 

132.         ekA dRSTiz-candra iti gurur-ekA budhas-tviti /                              dRSTir-ekA satI bhinnA vividhA ca ghaTAdiSu //

 

133.         yatizcoro nRpa iti veSamAtre pratIyate /                                         vastutas-tveka-purushaH  vividhaM ca vivartyate //

 

134.         yaticorAveka-kAle na dRzyete kathaMcana /                              yato vastu-dvayaM nAsti eSa deva iti zrutiH  //

 

135.         jyotirmayaM ca vastvekaM dhiyA draSTuM hi zakyate /                     eka-jyotir-na dRSTaM cet  anekaM dRzyate khalu //

 

136.         adarzanAd-idaM vizvaM  vividhaM dRSTi-gocaraM /                  samyag-dRSTiH pramANaM naH tad-abhAvAd-idaM jagat //

 

137.         mInadRSTir-niyantavyA nizcalA dRSTir-iSyate /                          dRSTis-satyaparA ceti  nityamuktA sanAtanI //

138.         calA dRSTirmana iti nizcalAtma-svarUpiNi /                                    nAma-rUpAtmakA dRSTiH  niroddhavyA prayatnataH //

 

139.         vedamantroditA dharmAH abhyastavyA yathAvidhi /         mantrANAm-api saMdhyAnAt jAyate loka-vismRtiH //

 

140.         nitya-svAdhyAyato labhyaM uttamaM sAtvikaM tapaH /               atIndriyam-anAdyantaM paripUrNaM ca darzanaM //

 

141.         jAto’hamiti yA dRSTiH sarvAnarthasya hetukI /                          svajaniH kutra dRSTazca   paroktyA Jayate kila //

 

142.         paro’pi deha-bhrAntyA ca loke vadati darzanAt /                                      na dehe na vayaM jAtAH svayaM jyotiH svabhAvataH //

 

143.         na jAyate nitya-tejaH pUrNatvAd-apy-akhanDataH  /                         nitya-tejasvinAM dRSTiH  jyotir-eveha pazyati  //

 

144.         eko razmir-bhUmiriti dRSTayo razmayastviti /                          dRSTInAM razmi-jAtAnAM maNDalaM tvahameva ca //

 

145.         dRgagninA tapyatedaM svadRg-jyotir-jayatyathoM /                      nAsty-anyad-aram-eveti  ahaM nArAyaNaH smRtaH  //

 

146.         akhanDa-brahma-vidyAmbA aditir-bhUmir-ucyate /                  lokAnAM dhAriNI seyaM purato bhAti sojjvalA //

 

147.         JAnAgnyaupAsanaM nityaM kAryaM ca brahma-dRSTibhiH[6] /      iyaM bhUr-iti ya dRSTiH svajyotirvedayatyaho //

 

148.         gaureSAkramate loke razmi-vyAptam-idaM jagat /                      sadodyan razmimAn-eva aham-Aditya eva hi //

 

149.         prArabdhA-nubhavArthaM ca imAM lokAMz-carAmyaho / svAtantryaM cAtra nAsmAkaM deho daivena nIyate //

 

150.         dehadvayaM daivanItaM tatra tatra pravartate /                  indrendrANy-Atmako dehaH svadRSTyA jvalatIti ca //

 

151.         sarvaM kiMcididaM dRzyaM dRgrUpeNaiva bhAsate /                         cin-niSpandAMza-mAtraM tat nAnyadastIti bhAvaya //

152.         dRgjyotiSaHkaNA eva mano-buddhIndriyAdayaH                            mUlAn-niryAnti-saMyAnti  yathAgnes-savitus-tathA //

 

153.         guNA ete prakAzante dyotayanty-aiva tatvadaM /                                 zrI-rAmacandra-mukteSu dRgjyotir-hanumAniva //

 

154.         svayaM vikramate lokAn na glAnimadhigacchati /                             jyotir-mayIM parAM zaktiM AsAdyopazamaM vrajet //

 

155.         evaM dRk-chakti-vistAraM yaH pazyati sa pazyati /                            dRg-jyotizca kalAtItA dRSTA sIteti ca priyaM //

 

156.         zrutvA tu vacanaM rAmaH kapInAM vacanaM madhu /               madhu pItvA madhuvane  kasthabrahma pibantyaho //

 

157.         kapInAM rudra-rUpatvAt sadAnanda-bhujaH svataH /           manaso’pi javIyastvaM dRk-chakter-vaibhavaM mahat //

 

158.         airAvato vajrasUryau bakSyarUpeNa kalpitAH /                        vireNApy-Anjaneyena grasyate svetarajjagat //

 

159.         ityarthe caiva dRgjyotiH ativegavaducyate /                                            tad-viSNoH paramaM jyotiH sUribhogyaM yathArthavat //

 

160.         yajjyotir-na vidur-devAH vedyatvena kadAcana /                           tripuTI varjitaM vedyaM sva-mAtreNAvazeSitaM //

 

161.         ayaM matsyo’hyayaM kUrmaH iti dRSTizca bhedakRt /        brAhmaNaz-coddhare jyotiH  jyotir-mayam-idamtviti //

 

162.         samyag-dRSTyA brahma vayaM zrI-kRSNasya ca kA kathA / pUrNAnandaM paraM brahma rAma-kRSNAdi nAmabhiH //

 

163.         loka-dRSTir-mAmsamayI bhedAnAM kAraNaM bhavet /                 jyotir-mayI divya-dRSTiH  dRSTireva carAcaraM //

 

164.         yadA ca laukikI dRSTiH asmAt-pratinivartyate /                          samyag-dRSTir-mahAlakSmIH lakSa-dRSTi-vighAtinI //

 

165.         sarvabhUteS-veka-bhAvaH prazastaz-zAstra-kotiSu /                       sAra-sAram-idaM proktaM  jani-mRtyAdi-nAzakaM //

 

166.         eka-vastu-prapattizca tvam-ahaM-buddhi-nAzinI /        zAstrArambhaz-caitadarthaH kimarthaM bodhyate dvayaM //

 

167.         vareNyaM tatparaM jyotiH sAkSi-sAkSAt-tadIkSate /                      nAstyaraM svAtiriktaM ca ityevam IkSate kila /                             dRzyasy-Anyasya sAkSIti loka-rItyA taducyate //

 

168.         taddRSTiH kevalA dRSTiH etadeva sudarzanaM /                           mahat-pravartitaM cakraM kramAd-eva caratyaho //

 

169.         yaddraSTur-asyA draSTRtvaM  dRzyAbhAve bhavedbalAt /               tad-viddhi kevalIbhAvaM  tata evAsataH sataH //

 

170.         ahaM tvaM jagad-ity-Adau prazAnte divya-sambhrame /                           syAt-tAdRzI  kevalatA sthite draSTary-avIkSaNe //

 

171.         cakrabhrAntiH kalpitazca prabodhena ca vibhramaH /                dRzyAd-draSTA sajAtIyaH  (?[7])nayIvatsAkSitAnyathA //  

 

172.         dRzyatvAd-aham-ityeSaH nAtma-dharmo ghaTAdivat /            tathAnye pratyayA JeyAH  doSAz-cAtmAmalohyataH //

 

173.         sarva-pratyaya-sAkSitvAt avikArI ca sarvagaH /                         vikriyeta yadi draSTA buddhyAdIvAlpavid-bhavet //  

 

174.         na dRSTir-lupyate draSTuH cakSurAder-yathaiva tat /                         na hi draSTur-iti zrutyA draSTA sAkSI sadaiva dRk //

 

175.         dRSTaM hitvA smRtiM tasmin sarvagrazca tamastyajet /                 sarva-dRg-jyotiSAyuktaH  dinakRc-chArvaraM yathA //

 

176.         dRSTvA bAhyaM nimIlyAtha smRtvA tatpravihAya ca / athonmIlyAtmano dRSTiM  brahma prApnotyanadhvagaH  //

 

177.         dRzezchAyA yathArUDhA mukhacchAyeva darzane /               pazyaMs-taM-pratyayaM yogI  dRSTa Atmeti manyate //

 

178.         taM ca mUDhaM ca yady-anyaM pratyayaM vetti no dRzeH /               sa  eva yoginAM zreSTo  netarH syAnna saMzayaH //

 

179.         avikriyaH zuddha-dRziH akartaiva svabhAvataH /                  dRzi-rUpe sadA nitye darzanAdarzane mayi //

 

180.         kathaM syAtAm tato nAnya iSyate-nubhavas-tatah /                  dRzyaM ca parihRtyaiva dRzi rUpaM bhajAmahe //

181.         cidaMbaraM ca dRktatvaM manAMsi vyApya susthitaM /           tadeva dRzyarUpeNa antaryAmitayA punaH  //

 

182.         atat-satta-sphUrtidaM ca svAdhyastA-vyapavAdakRt /                        atad-dharmair-asaMspRSTaH  aham-evoM-tatsaditi //

 

183.         kUlAvidyA-vRtA mUDhAH doSAn-Aropayanti te /                     nirduSTE sarva-sAmye ca duSTatvAtsvasvabhAvataH //

 

184.         atadbhAvA bhAva-draSTA dRG-mAtratvena zobhate /                     dRzya-lokAMs-tirodhAya amUrto vizva-rUpataH //

 

185.         rAkSasInAM madhya eva sItA dRSTir-manonmanI /                  kalAtItA bhagavatI vidyul-lekheva bhAsate //

 

186.         apAra-zaktimad-buddhiM samyag-darzana-niSTayA /                     bhagavad-dharmam-Azritya  svetarasyApy-upekSakI //

 

187.         yA brahma-cAriNi buddhiH  samyag-dRSTimatI bhavet                  avyAhata-mano-vegAtzrImAn vaTu-zikhAgraNIH //

 

188.         dRgjyotir-brAhmaNenaiva zikhA-rUpeNa dhAryate /                     zikhA-madhye tapaj-jyotiH brahma-jyotir-iti zrutaM  //

 

189.         dRzi-rUpam-ahaM jyotiH ihAsaM pUrvam-eva ca /                        anAdy-antam-ahaM tatvaM antar-bahir-avasthitaM //

 

190.         aham-asmi prathamajAH svetarat-tad-anantaraM /                       dAnaM yac-ca dvayApekSaM advaitaM khanDayatyaho //

 

191.         iti bhAna-nirAsArthaM etan-mantraM pravartitaM /                           dAtA prati-gRhiteti zrutA kAmasya kartRtA //

 

192.         sanAtanam-ahamM jyotiH tat-sRSTaM tasya rUpakaM /            tasmAc-ca dIyate sarvaM svena svasmai samarpitaM //

 

193.         iti brahmArpaNaM gItaM advaitatvasya rakSaNe /                  sarvAkAre ca dRg-rUpe buddhi-dharmAH pravartitAH //

 

194.         dRgAtmA buddhy-atItaz-ca tad-aspRSTa-svarUpataH /               pUrvaM devebhya iti ca svarUpAc-cApi bhinnatA //

 

195.         krodhAdInAM sthApyate ca Atmaikya-jyotiSA punaH /                          yo mA dadAti mantreNa guru-ziSyAdi-bhAvataH //

196.         nivartanaM svarUpaikyAt zraddhayA deva-rakSaNaM /       annAnnAdi-nirAsena jyotirekaM susamsthitaM //

 

197.         akhaNDa-dRk-svarUpasya mama mRtyuH kathaM bhavet /                      deha-dhIr-mRtyu-hetuH syAt adehasya mRtiH kathaM //

 

198.         akhaNDa-dRk-jyoti-rUpAH vaidikA loukikA vayaM /                     tathApi dehAtma-dhiyAM mAyA-moho bhavet kila  //

 

199.         dhI-tAdAtmyaM gatAh sarve svadRk-chakteH smRter-api /    hanumad-vaibhavaM prApya zakteH prItiM tathApnuyuH //

 

200.         sva-zakti-darzanaM yogaH tatprasAdena labhyate /                             drK-jyotiSi bhrAjamAne janmAdyasya yataH zrutaM //

 

201.         sRSTe viharas-samhAraH dRSTi-mAyA-viDambanaM /                    nAsti ced-vividhA sRSTiH ko’yamatrAvaziSyate //

 

202.         ekasya vividhaM bhAnaM svApnaM bhAnaM yathA tathA /    samatva-dRSTirekaiva zaraNatvena ceSyate //

 

203.         taddRSTir-eva tad-buddhiH buddhi-yukto jahAty-aho /                buddhi-yogo hi yogaH syAt yunjAnenA-hutiH zrutaH //

 

204.         samAcaret-sarva-dharmAn buddhi-yukto hi dhIradhIH / dehendriyAdi-tad-dharmAH nAham-ity-eva nizcitaH /                   guNa ceSTA upekSyaiva guNAtIto bhavaty-ayaM //

 

205.         guNa-sango hi doSaH syAt nirguNo na hi sajjate /                                dRG-rUpe sarva-karmANi cAdhAya kriyatekhilaM  //

 

206.         dRgasPRSTa-svarUpeNa bhavitavyaM yathA sukhaM /          akhaNDa-dRk-svarUpasya sankalpAdir-bhavet kathaM  //

 

207.         aprANo-hyamanA nityaM samyagAdhIyatAM manaH /                    varte sarvatra-draSTAhaM na kazcid-viSayo mama //

 

208.         matto’tirikto nAsty-anyat kartRtA vizayatA ubhe /                            vedyo’ham-eka eveti vettR-vedana varjitaH //

 

209.         sarvaM draSTA ca may-yeva iti gItApy-avastutA /                     koTInAM dRzya-jAtAnAM sarvamityaupacArikaM //

 

210.         dRzyasya vismRtau samyak dRSTir-bhavati nirmalA /                kathaM bhISmam-ahaM sankhye ityuktis-savya-sAcinaH //

211.         sva-karma-sUtra-grathitAH bhISma-droNAdayo’pi ca /                      maYA ca phala-dAtrA hi hatAste karma-rUpiNA //

 

212.         ityevaM vizva-rUpAkhyAdhyAye bhagavatoditaM /                      svadRg-jyotir-dig-vijayi brahma-vedhe pravartitaM //

 

213.         amogho rAma-bANo’yaM brahma-tAdAtmyam-ApnuyAt /                 ekaM brahma-sarvagaM ca aikyaM sva-jyotiSA saha //

 

214.         anAdy-anantam-avyaktaM dRg-jyotiH sphATikaM mahaH / sAbhAsaM sphurate nityaM  yatha darzazca laukikaH //

 

215.         pratibimbaM vinA darzaH draSTumM yogyaH kathaM bhavet /     dRg-jyotizca mahA-darzaH saprapancazca bhAsate //

 

216.         dRSTebhyazca parAvRtti-mAtreNaiva hi mucyate /                            dRg-jyotir-bhAsitA ete vizayAdhIndriyANi ca //

 

217.         jyotiSo na pRthak-satta eteSAM hi kadAcana /                                    RtaM satyaM  paraM brahma dRg-jyotiriti vizrutaM //

 

218.         vAcAm-agocaraM jyotiH dharmAH kAmA guNAs-tatha /           svayam-eva nivartante yasmadyasminna santi te //

 

219.         yasya jyotiSi lIyante bhAvAdehendriyAdayaH /                                kathaM karmA-dhikAraH syAt yantrA-rUDhaH karoti tat //

 

220.         kAma eSa  krodha eSaH akArSIditi ca zrutiH /                                     JnAnI naiva karotIti lipyate na kadAcana //

 

221.         svadharme nidhanaM zreyaH dRg-jyotiSas-tathAptaye /         

 kAzyAntu maraNAn-muktiH iti tallaya iSyate //

 

222.         tajjyotir-draStum-icchan yaH tasyaivA-bhimukho bhavet /         svayaM jyotis-tato bhUtvA svasyaivA-khaNDa-pUrNatAM //

 

223.         dhyayen-nirantaraM dhImAn sthita-dhIzca bhavedapi /                 mukta-sango munir-bhUyAt svayam-asparzayogataH //

 

224.         nAhaM dehendriyAdIni tad-dharmebhyo vilakSaNaH /                          iti bhAvo dhRDho yasya nistraiguNye ratir-bhavet //

 

225.         etad-dRSTis-samIcInA vyApakI muktidA bhavet /                        vyApya-vyApakatAM hitvA svajyotir-anubhUr-bhavet //

226.         idA-pingalayos-sandhau dRSTim-UrdhvaM ca nikSipet /            pratyak-sarasvatIM prApya layaH pratyak-cidambare //

 

227.         yadA bhUyAt-tadAnanda-naTanaM cAnubhUyate /                  tatrAtma-linga-pUjAyAM pravRttaH pUrNatAm-iyAt //

 

228.         rAvaNena  ca yo yuddhaH dRg-jyoti-sthApanAya ca /                           trir-Acamya zucir-bhUtvA kodanDaM vijayAya hi //

 

229.         zrI rAmo dhanur-AdAya svAhaMkARa-vadhe dhRtaH /                taddhi dukhasya mUlaM ca iti vRttIzca svetarAH //

 

230.         nihanyAn-buddhimAn dhIraH svalinga-sthApanAya ca /                  etacca vaidikaM karma ityevaM  ca karotyaho //

 

231.         hairaNya-garbhaM dRg-jyotiH eka eva patiH zrutaH /                                zrI rudra-camakAdau ca zrUyate bahudhA sphuTaM //

 

232.         vairAjovayavA ete jaJire ca pRthakpRthak /                       dRzyamAneS-vaMkureSu kathaM bIjazca dRzyate //

 

233.         tatrApi yac-ca nirbIjaM mahNtaM pauruSaM mahaH /          sUkSmayA cAgryayA dRSTyA hy-adRzyaM dRzyate khalu //

 

234.         dRgjyotI razmayas-senAH anantA iti ca zrutaH  /                            mahA-seno hi senAnIH AdhArAd-udayaty-aho //

 

235.         Sanmukhaz-ca SaDAdhAreS-vabhivyaktiM tathApnute /       dRg-jyoti-rasparza-yogI nainamagMho aznoti // [8]

 

236.         pratikUlaM parAk-tyaktvA dRgjyotiH kAzate pratyak /                      dRg-ahaM cidghanaM nityaM  mayA tatamidaM jagat //

 

237.         tataH pRthagjagannAsti jagannAmnA prakAzavAn /                     bheda-buddhiH bhrAnti-kRtA dRg-jyotiH kevalaM tvidaM //

 

238.         Adi-kSAnta-gaNeSveva gaNa-jyotiH prakAzate /                                   tejo-dhAraNayA dhyAna-yoga-siddhis-tu nAnyathA //

 

239.         madaMkuram-idaM vizvaM adRzyo’haM tatastviti /                           evaM dRgjyoti-rUpaM tat yo veda pratitiStati //

240.         evohyayana-zIlaH syAt vareNyas-sarvagastviti /                                  etat-paMcA-kSarasy-ArthaH vividhaM pratipAditaH //

 

241.         tatra tatra ca sandharbhaH veditavyo hi sUkSmataH /       iSTakAnAm-adhiSTAnaM  jyotir-ity-eva sarvagaM //

 

242.         lokAn jyotiSmataH kRtvA jyotireva samAzrayet / [9]                            evam-AtmA sarva-gAmI ceti JAnam-iheSyate  //[10]

 

243.         sAtmAnam-agniM cinvAnaH sAtmaiva ca bhavet-sadA / brahmArpaNeti mantrepi brahmaNaivA-nugamyate  //[11]

 

244.         yopAmity-anuvAkepi candrAgni-marutAdayaH /                         sAtmAna iti mantavyAH ante svasmin pratiSTitAH //

 

245.         svalinga-sthApanAyaiva mantra eSa punaH punaH /  AtmanAtmAnam-Avizya svIya-jyotizca sarvataH //

 

246.         sarvamAptvA-varuddhyApi  sarva-tAdAtmyam-ApnuyAt / [12]                    apAM rUpANi  cApnoti bahuzaH pratitiSTati //[13]

 

247.         virAjyeva pratiSTAnaM pAdaJo hi samaznute / [14]                            tattat-kAmAn-avApyApi vRtti-jyotis-samaznute //

 

248.         aghAtukA Apa iti apekSya jyotir-ity-arthaH / [15]                              svadRg-jyotiH pRthakkRtya kiM kartumiha cArhati //

 

249.         virAT-saMvatsara iti yasmin sarvaM nivathsyate /  [16]                           viJo virAT-svarUpaH syAt vividhaM rAjate svayaM //

 

250.         mahAnAtmAham-ityeva dRgjyotir-gaganAkRti /                                 dRg-AkAza-samo nAnyaH parAk-pratyagiti dvidhA / /

 

251.         parAg-dRSTis-tathonmeSaH svamahodarzanaM yadA /              pratyag-dRSTir-nimeSaH syAt  svajyotis-tatra dRzyate //

252.         mahAmAyA-vilAsAtma-saMkoco dRzyate kila /                            unmeSa-nimiSotpanna-vipanna-bhuvanAvaliH //

 

253.         ityevaM lalitA nAma yad-vazedaM carAcaraM /                          devIrUpo devayuta ityaikyam-anubhUyate //

 

254.         dRg-AkAzajyotir-eva svaMca niSpratiyogikaM /                             tathApi sthUla-dehAdau kramAd-dRSTitrayaM bhavet //

 

255.         tad-vilakSaNa-jIvatve ekA dRSTir-bhavedapi /                                 sarvA-ropAdhi-karaNaM  Izvaras-tveka eva hi //

 

256.         eSA ca pancamI dRSTiH SaSTI dRSTir-athocyate /                  yatra-iteSAm-apohaH syAt  sAkSitvaM tatra bhAvyate //

 

257.         sarvam astIti yA dRSTiH laukikI saptamI bhavet /                         zUnya-dRSTir-asad-dRSTiH  evamaSTa-vidhA bhavet //

 

258.         sarvAdhyAsam-apahnutya bodhyate svaM ca kevalaM /             AbhAsa-mAtram-evedaM  na san-nAsaj-jagat-trayaM /              ityanya-kalanA-tyAgaM samyag-JAnaM vidhur-budhAH //

 

259.         draSTA zrotetyAdi svAJaH svaJas-sarvAtmanA-tvidaM /                           svA-bhedenA-nubhavati  turyAtIto hi kevalaH //

 

260.         yathA vAyuH spandamAtraM jala-mAtraM yatho-dadhiH /            bodha-mAtraM ca dRgjyotiH ahaM niSpratiyogikaM //

 

261.         paripUrNA sthirA nityA heyopAdeya-varjitA /                                  acaitye citi sauSupta-sthitir-abhyAsa-pATavAt //

 

262.         sAkSy-avasthA-vyavahAre kurvan-napi na lipyate /                      udayA-stamaye na staH cinmahA-sannidhAnataH //

 

263.         mano-vacobhir-agrAhyA bhUmir-eSA sadAtmikA /                             turye mayi sthito jahyAt svAtirikta-guNAnapi //

 

264.         nAhaM deho guNAvApi taddharmA api sarvathA /                             yasya dehAdikaM nAsti brahmAkAramapIha na //

 

265.         sva-dRSTyA cA’vidyamAnA svA-vidyAyAH kathaM janiH /       ajAtayA hy-avidyayA sAkSitvam-api kalpitaM //

 

266.         sarvaM sAkSitayA gacchan sarvagaM brahma kevalaM /              nidrA-mayIm-avidyAM ca aikya-svapnA-nubhUH svayaM //

267.         sarvagaM jyotirekaM ca daivam-ity-abhidhIyate /                           daivA-bhipannA vadati kaikeyIti ca rAma-vAk //

 

268.         asaMkalpitam-eveha yad-akasmAt pravartate /                             daivasya karma tad-iti daivam-evA-numanyate //

 

269.         JAnAnanda-ghanaM daivaM astIty-eveha nizcayaH /                    jvalad-agni-zikhe-vApi bhAskareNa prabhA yathA // 

 

270.         deva-daivyor-aikyam-eva sarva-zrutiSu paTyate /                            daivA-dhInaM jagat sarvaM iti dRk-chakti-vaibhavaM //

 

271.         daivI vAgeva dRgjyotiH vAgvA anuSTuguttamA /                   prAjApatyo veda iti AnuSTubhaH prajApatiH //

 

272.         AnuSTubhas-samutpannaM sarvaM jagadidaM mahat /         nRsimhaM bhISaNaM mantraM tad-anuSTup-pratiSTitaH //

 

273.         dRgjyotiH kevalaM rUpaM anAdyantam-arUpakaM /              JAtavyaM tapasai-vetat AnuSTubhyA ca vidyayA //

 

274.         yasyAngAnI-tare mantrAH yatra vizvaM pratiSTitaM /            etAdRza-prakAzo yaH bhAva evA-vatiSTate //

 

275.         sezaM jagadbhAva eva recakAdbhAva-pUtatA /                                 nistrai-guNyatva-dhyAnena bhAvazuddhir-bhavedapi //

 

276.         Rta-satyaM ca yad-vastu tad-dhyAnAd-bhAva-putatA /                ceSTA-mAtratayA dRSTiH kathaM kartRtvam-Avahet //

 

277.         dRg-jyotis-satyatA cApi akartRtvAdi-dharmataH /                               dRg-dRzye darzanaM ceti bheda-draSTA na kutracit //

 

278.         dRzya-draSTR ca yac-cakSuH amAnaM rasa-zabdayoH /            draSTuz-ca svasvarUpatvAt sva-siddhaH sva-prakAzakaH //

 

279.         dRgjyotis-sarvagaM pUrNaM svAtiriktA-sahaM sadA /                          na tatra mAyA vizvaM vA pRthak-sthAtuM tathArhati //

 

280.         bhUta-grAmazca tatraiva bhUtvA bhUtvA pralIyate /                  bahirna kiMcid-apy-asti tadantaz-cArpyate’khilaM //

 

281.         sva-yAthAtmyaM ca dRgjyotiH tadAptye codayed-dhiyaM /            vAsanA-rUpiNI buddhiH pratItaM vAsanAtmakaM  //

282.         zrutyA yuktyA JAna-dArDHyAt svadharmair-vAsanA-kSayaM / kuryAt-prati-kSaNaM dhIraH zaivAlaM ca yathA jale //

 

283.         nirasya zuddha-tIrthena dAha-zAntiM karotyaho /                       tathaiva vAsanA-zAntiM sambhajet sUkSmayA dhiyA  //

 

284.         bhuvoviT-sUkSma-darzI yaH prAJaH paNdita IritaH /                      tiras-kRtiz-ca dRzyAnAM karyA cApi savAsanaM //

 

285.         JAna-dRSTis-sUkSma-darzI tatvaM gRHNAti sarvataH /    tasyo-pekSyaM ca nAstyeva sAragrAhI sa rAghavaH //

 

286.         samyag-dRSTiM samabhyasya saptalokAMs-taratyapi /             svAtma-lokaM praviSTassan svadRk-sphUrty-anubhUs-svayaM //

 

287.         tAdRza-jyotis-sarvatra yaH pazyet sa hi pUruSaH /                     vinnyAsI kena kaM pazyet kaM ghAtayati hanti kaM //

 

288.         kAdAcitkeza-zakti-kArye anRtaM svapnavat-sadA /                   akhaNDa-jyotir-amRtaM  svIyamekaM sanAtanaM //

 

289.         etadeva suviJAya sarvaM JAtaM bhavatyaho /                               kathaM viJAtam-iti cet jyotir-anyad-avastviti // 

 

290.         yo mantro veda-viditaH tat-tanmatro vicAryatAM /                               sva-svarUpAnu-bhUty-arthaM eko mantro hyalaM bhavet //

 

291.         mANDUkyam-eka evAlaM muktaye ceti muktikA /             prANAyAmA dahanty-eva niHzeSaM pApam-ityapi //

 

292.         bodhAyano mahAn-eva tad-rahasyArtha-vit-sadA /                       muktir-AcamanAd-eva ityevaM mAnava-smRtiH //

 

293.         aghamarSaNaM deva-kRtaM pauruSaM sUktamity-api /                     ity-Adayo mahA-mantrAH AvRtyA muktidAz-zivAH //

 

294.         omity-anena mantreNa  hRt-padmaM vikasaty-aho /                                          tat-karNikA-madhya-gataM  ahaM jyotirdRgeva hi //

 

295.         sahasrAra-gata-jyotir-ahaM so’haM sunizcitaH /                                   evam Atmaikya-bodhena ziva-zaktimayo manuH //

 

296.         eka-mantrasya viJAne hy-apakvAyAzca buddhayaH /                   tAsAM saMskAra-siddhy-arthaM tattadrucyanusArataH //

297.         pratipAdita-mantrANAM rahasyArtho manISibhiH /                 granthato hy-arthathaz-cApi tattad-AvartanaM tapaH //

 

298.         ekabhAva-grahe mandaH lAlayec-citta-bAlakaM /                           nAnA-vidhaiz-ca bahubhiH mantrair-eva prayatnataH //

 

299.         azubhAc-cAlitaM cittaM zubheS-vevA-vatArayet /                     akhaNDa-maNDalAkAra-dRSTi-jyotis-samabhyaset //

 

300.         tadAkAro bhavaty-eva pUrvam-AsaM yathA svayaM /        namskAreZu sarvatra bhavAn-evAham-advayaH  //

 

301.         iti pUrNatva-bhAvena hyAtmaikyaM sthApyate khalu /         acchedyaM yad-akhanDyaM ca pUrNatvaM tadihocyate //

 

302.         Izad-bhedo’pi nAsty-atra jIvAnAM hi parasparaM /                  calad-dRSTyA vyoma-bhAga-vIkSituH puruSasya hi //

 

303.         jyotir-mayUkhA vartante dRSTyagre sarvato’pi ca /                     Ananda-paramAkAze zuddha-dRSTiM samabhyaset //

 

304.         nimIlitA ca yA dRSTiH amA-dRSTir-ihocyate /                                dRSTir-ardhonmIliteti  pratipad-dRSTirucyate //

 

305.         dRSTizca pUrNimA proktA sarvonmIlanam-ityapi /                       unmanI khecarI dRSTih Atmaikyepy-amanskatA //

 

306.         dRgjyotis-turyaeveti tad-vyAptaM traipadaM mahaH /                     dRzye ca mamatAkArI ahaMkArI virADiti //

 

307.         virAD-rUpam adhiSTAya jAto’yaM cAdhipUruSaH /                          koza-bhUtaM granthi-dehaM puruSAgnau hunet svayaM //

 

308.         etasmAt sarvahud-yaJAt Rcas-sAmAni jaJire /                           puruSasya janir-nAsti virADeva hyajAyata //

 

309.         virAD-deho virADanya iti bhAvaz-ca bhUyate /                                              virAd-dehaH paricchinnaH vairAjaH puruSo mahAn //

 

310.         taddehe’haMmatiM tyaktvA sa eveha mahAn asau  /                                    iti JAnaM samuddiSTaM sUrINAM hRdayaM hi tat //

 

311.         sva-mahatvaM ca yo veda mahAtmaiva bhaved-api /                          janis-tasyeha nAsty-eva sa hi nityas-sanAtanaH //

312.         razmimaj-jyotir-evAyaM AvRto’yaM marIcibhiH /                           razmi-vyAptam-idaM vizvaM tatpadaM vettum-arhati //

 

313.         brAhmaM cedaM hi dRg-jyotiH razmInAM nidhanaM hi tat /     bhUma-jyotir-brAhmaNena nityam-evAnubhUyate //

 

314.         sva-jyotiSo hyabhivyaktiH upAdhiSveva jAyate /                                  etad-arthaM kAlpanikAH sRjyante ca kathaM nviti //

 

315.         sRSTi-yaJo vivriyate anekAsu zrutiS-vapi /                                                      dRg-jyotiSo hi nityatvaM viJAya tad-anantaraM //

 

316.         sRSTam-apy-upasaMhRtya  sva-jyotir-avaziSyate /       paricchinnatva-bAdhena mahatvaM pratipAdyate //

 

317.         paricchedo’nAtma-dharmaH anAtmA hy-asadeva hi /                      virAT-charIra-sphoTena bahudhA sRSTirucyate //

 

318.         ekAMzaz-ca virAD-eva tad-bhede sacarAcaraM /                           hiraNya-gharba-tejo hi dadhatkrAvayatIty-aho //

 

319.         adRzyam-api yattatvaM prakaTIkriyate dvijaiH /                      sUribhizca tathA bhaktaiH pratyakSamanubhUyate //

 

320.         azRMgaH paramAtmA yaM bodhArthaM zrMgavAn-iva /          zrutiSu pratipAdyante bhUri zrMgAssahasrazaH //

 

321.         dRzya-mAyA-nirasanaM sUkSma-tatvasya dRSTaye /             Asuratva-nivRtty-arthaM  dRzya-mAyA-valambyate //

 

322.         ekAMza-pucchAlambanaM  saguNopAsti-rIritA /                                 veda-vedyo gRhItavyaH JAnAkAra-mRgottamaH //

 

323.         JAna-jyotir dRSTi-reva yatyate bahudhA dvijaiH /                    saMskAra-vidyayA pUtAH viprAzca zrotriyA iti //

 

324.         dRzyaM jaDaM dRzyate ca lInaM ca gamyate yataH /               adbhutaM JAna-liMgaM ca mahAliMgaM parAtparaM //

 

325.         somezvaraH zakti-yutaH sundaro vyApakaH svayaM /                  nityaM traipura-dAhena mInakSyA saha rAjate //

 

326.         iSTis-sAMgrahaNI nAma antar-yAgasya siddhaye /                  avadhUta-ziraH-proktA svAtmAgnau hUyate’khilaM //

 

327.         svasvarUpA-vazeSeNa svamAtraM dRSTir-adbhutaM /                      eka-dRSTyA-bhAvitaM ca JAna-jyotirvirAjate //

 

328.         dRSTiHsthirA dRDHAbhUmiH sthitapraJena lakSitA /                 yAvac-ca dhriyate dRSTyA tAvatA loka-samsthitiH //

 

329.         dRSTi-pravezaz-ceSTAsu  vyavahArasya hetukaH /                  vyavahAro laukikaz-ca kathaM hAtum-ihArhati //

 

330.         tan-madhyasthA vayaM sarve tyAgonApi svarUpataH /              JAnena samatA dRSTyA sUkSmato manaso’pi ca //

 

331.         recanIyo buddhimatA nirmanskas-tayA punaH /                              vidyA-vidyAdi-bhedaz-ca vyAvahArika-dRSTitaH //

 

332.         tatva-dRSTyA na bhedaH syAt tatvam-evAsti kevalaM / jAjvalyamAnaM yajjyotiH satataM bhAsate kila //

 

333.         etajjyotiH sva-svarUpaM tad-vicAraz-ca bhAgyataH/                     aneka-janma-sukRta-paripAkAttu labhyate //

 

334.         sarvaM dagdhvAtra ramate daharasthaM mahaH svayaM /          svAtma-mAtratayA ziSTe svayam-evo-pabhujyate //

 

335.         zaivaM rAmaMca govindaM nArAyaNaM mahan-mahaH /        mamatA-haMkAra-nAzaH jAyate vidyayA nayA //

 

336.         dRgjyotir-eva sarvatra ceti vidyA parA matA /                                  sRSTi-sthiti-layAs-sarve bhAsante sva-svarUpake //

 

337.         vAsanA-bhinivezena sRjyante sacarAcaraM /                                         sva-bhAsA bhAsitaM sarvaM bhAsaiva kabalIkRtaM //

 

338.         svadRk-sphureNa bhAvena deha-buddhIndriyAdayaH /                        na santy-eveti nizcitya svajyotizcintyatAM sadA //

 

339.         svajyotiSi tathA pUrNe kathaM mAyA janis-tviha /                      ityevaM ca taren-mAyAM mAyAtIto bhavet-sadA //

 

340.         dRzyaM mAyA tama iti tamaH pAre ca tiSTati /                         Atmaikya-JAna-dRSTyaiva kuru karma yathAgataM //

 

341.         jyotir-mayaz-ca bhagavAn stutyo dhyeyo hRdantare /                       mano-mayaz-ca bhagavAn amanA iti ha zrutiH //

342.         svAntastha-sukha-dAtA yaH jyotI-rUpaH parezvaraH /                      ziva-jyotir-mayo vipraH nAnyaM pazyati kutracit //

 

343.         svajyotir-dhyAna-niSTo yaH trisandhyaM ca yathA-vidhi / nirUdakAyAM sandhyAyAH nimagnaH tatvavitsadA //

 

344.         saccit-sukhAtmakaM liMgaM sarvatrAstIha sarvataH /              svAtma-liMgaM pratiSTAya abhito dikSu pazyati //

 

345.         tan-mahA-sannidhAnaM ca asmAbhis-samadhiSTitaM /                            na yatra liMgaM taccApi tatra vastu na kAzate //

 

346.         loka-prakAzakaM liMgaM ekameva bRhan-mahat /                               yaj-jyotir-madhyagAs-sarve hUyate yatra hRt-sthitAH //

 

347.         kAmAs-sarve saviSayAH lIyante dRzya-koTayaH /                           sarva-yaJA-dhiSTAtAhaM adhiyaJo’ham-omiti //

 

348.         karmA-dhyakSas-sarva-sAkSI  dRgjyotiH puruSaH paraH /              man-mahA-sannidhAne ca prakRtis-sUyate kila //

 

349.         sRSTau prakRSTA yA devI prakRtiH pancadhA smRtA /              sAvitrI hy-atha durgA ca radhA lakSmIs-sarasvatI //

 

350.         anityam-asukhaM lokaM dRzyaM sarvam-upekSasva /           tatrasthaM mAM bhajasveti govinda-bhajanaM smRtaM //

 

351.         bhakti-bhAvita-citto yaH bhAgyavAn-iti saMzrutaH /                          tam-eva pazyan sarvatra bhakti-dhArDHyaM bhabvetkila //

 

352.         tatsvarUpe sthita-praJaH na calaty-eva tatpadAt /             vartamAnam-upekSeta kAlA-kAMkSaM samAhitaH //

 

353.         yasmin-nidaM yataz-cedaM iti vANI gajendrataH /                               eka-bhAvaM ca gRhNAti sAtvika-JAnataH svayaM //

 

354.         indra-dyumno mahA-rAjA pANDyo-draviDa-sattamaH /                      sva-karmaNA tam-abhyarcya  sadA tad-bhAva-bhAvitaH //

 

355.         gajendra-pada-lAbho hi kAraNaM cAntya-janmanaH /                            te bhajanteti gItena pApAnte kAzate sukhaM //

 

356.         divya-JAnam-abhUt-tasya tapasA sAdhitaM kila/                               antar-yAga-vidhAnena brAhmI-rUgdhriyate svayaM //

357.         gajendra-janmanonte ca aham-jyotir-hi bhAvitaM /                           ahaMkArA-dezataz-ca chAndogya urarIkRtaM //

 

358.         parAhantAnubhUtyA ca svasmin sarvaM ca pazyati /               svasmAd-eva sarva-janiH dRSTi-sRStatva-rItitA //

 

359.         svAdhiSTAne sarvam-idaM kalpitatvena pazyati /                          yadeva hy-Azrayaz-cAsya yadvinA jagadeva na //

 

360.         sva-svarUpatayA pazyan-nidaM sarvam carAcaraM /                 svasmin-neva layaM nItvA hyAvirbhUtas-svarUpataH //

 

361.         svAtirikta-dRzya-jAtAt yaH paraH svayam-eva ca /                  AtmAnam-evAtmatayA  jAnan-napy-eka-bhAvataH //

 

362.         ananyatvena zaraNaM gacchaty-eva mahAn prabhuH /                 pratyak-pravaNatA buddheH saMpAdyA ca pade pade //

 

363.         JAnAkAra-zarIre’smin pazyantAM aNDakotayaH /                     viJAnaM sarvato’pyasti  kAryaM mathanam-eva hi //

 

364.         JAna-nirmathanA-bhyAsaH evaM kaivalya ucyate /                          indro JAnA-nanda-ghanaH mAyAbhiH pururUpataH //

 

365.         OmindravantaH pracarata imAM lokAn kAmAnnI  kAma-rUpy-anusaMcaran / [17]                                                                                        niSkAmo hyamanA indraH  kevalaH prArthyate kila//

 

366.         idandro gaganAkAraH sUkSmo vyApaka IritaH /                       sarveSAM balam-Azritya jaDatvAdi nirAsakRt  //

 

367.         aham-evo-pasaMhartA kalpitAnaM mayi sthire /                                   sva-tejasA-grasa ityeva nIlagrIvo mahAniti //

 

368.         ekAntinaz-cAtma-ratAH nirapekSA iti smRtAH /                                 Izvare sarvage pUrNe jivopy-antar-gato yataH //

 

369.         aikya-tAdAtmyam-ApannaH svAtiriktaM na pazyati /                       svam-eva sarvataH pazyan sama-darzI hi paNDitaH //

370.         atraiva mRgyaH puruSaH ity-ayaM mRga IritaH /                              mRgo na bhImaH kucaraH na bahir-mRgya eva hi //

 

371.         yadyac-ca vedyate loke buddhi-dvAraiva vedyate /                             antar-bahiriti zrutyA buddhis-sarvatra nyasyate //

 

372.         buddhyA boddhuM pravRttis-syAt  buddhiM yA naH pracodayAt / hRdyantaHsthA ca yA buddhiH hRtsthaM devaM ca pazyati //

 

373.         draSTer-draSTA caika eva atriH kazyapa ucyate /

 

 

 

                                                            ………………  Here ends the manuscript.

 

 

 

Copyright Ó  Mar.18, 2002   V. Krishnamurthy   

 

                             Titlepage[1]  The avagraha normally used in devanagari script of Sanskrit to denote the disappearance of an initial short  a  is rarely used by the author in his writing in the grantha script.  The  avagraha’s that find their place in this transliteration are mostly those put in by the editor. The errors in the introduction or  non-introduction of the avagraha should therefore be ascribed to the editor and not to the author of the work.

[2] At this point, the author himself has added the following two slokas  in a supplementary slip, probably during a later time:

ayaM dAruzceti vRttiH stambhe cApIha dRzyate / dArau ca stambha-vRttirhi  na kasyApIha jAyate //

anvaya-vyatirekAbhyAM yat-syAt-sarvatra sarvadA / etan-matam samAtiSTa iti zrI zuka-zAsanaM //

[3] The following verses have been interpolated at this point as a later addition:

dRSTipUtaM nyaset-pAdaM ityevaM dRSTi-vaibhavaM /antargatAzcApi bhAvAH vyajyante dRSTiSu svataH // harSAmarSa-bhaya-krodha sRngArAdizca dRSTitah/ jAyate buddhimadbhizca AkArair-ingitairapi // Atmaikya-JAnavAn bhaktaH samyagdRSTi-yuto hi saH / sarvabhUteSu svadraSTAsvasmin bhUtAni paNDitaH // brahmavid-dRSTipUtAzca iti tatpUtatocyate / nyAsinAmapi yA dRSTiH pavitrI kurute svataH //  apUtAni padArthAni pUyante dRSTi-bhAgyataH / ingitairmukhavarNaizca dRSTyA vyAbhASaNena ca // JAtuM bharatavRttAntaM hanUmAn preSitaH kila  //

 

 

[4] Here the following slokas have been added by the author:

vyAvahArika-satteti nAstyevAsmin matepi ca  /  sAkSi-bhAsyamidaM vizvaM sarvaM ca prAtibhAsikaM  pariNAmAvavidyAyAH JAnaJeyAtmakAviti / tayozca saMbhavo nAzaH ekasmin kAla ityuta // bhAvapratItir-manasi yadA bAhyepi sambhavaH / nAsty-evetara-kAleSu  ityetan-matalakSaNaM // sadyojAtamiti zrutyA hyetad-evAnumodyate / asatkalpArthakaM bhAti dRSTijyotiH pravezanAt // iSuvad-dhAvatItyeva saptalokAd-uparyapi //

[5] Here the following slokas are added as a comment:

janmAntara-mahA-bhAgya-vazAd-evAntyajanmani / svAdhItaveda-yAthArthyaM sphuraty-advaita sArataH / vyavahAraH svatas-sarvaM svAtmanA bhAti kevalaM //

 

[6]  Here the following verse has been added by the author himself in his revision:

antarmukhataya nityaM cidvahnau trijagat-tRNaM / juhvat’ontar-nivartante  mune citrAdi vibhramAH //

[7] This question mark indicates that the Editor is not sure whether the word that follows  is the correct transcription of the original writing in grantha script of the author.

[8] The following verse is found as an interpolation by the author himself:

zara-kAnana-sambhUto ravi-candrAgni-locanaH / vareNyo nandano bhargo vallI-senA-manoharaH //

[9] cf.  yajurveda, taittiriya-saMhita : 5-5-28

[10] cf. ibid. 5-5-36

[11] The author’s own footnote in English at this point cites three examples: Two atoms of hydrogen plus one atom of oxygen become a water molecule; Milk plus buttermilk transform into curd; water plus heat produce hot water.  In all these three cases, the equation is nothing but AtmA plus AtmA  equals AtmA.

 

[12] cf.taittirIyAraNyaka - I - 98

[13] cf. Ibid. I-103

[14] cf. Ibid. I - 106

[15] cf. Ibid  I 113

[16] cf. TaittirIya-saMhita, 5-6-7

[17] The disruption of the anuSTup metre at this point is puzzling.  Probably the author did not want to break the Upanishadic quotation. A possible explanation could be the following.   The author usually makes corrections to his writing on a second reading.  Probably these lines were not read by him after being penned.  The guess is these lines must have been written just on the night prior to his sudden demise the next morning 5-40 a.m.(8th January, 1956). This probably also explains why the manuscript  has no upasamhara verses as found in his other works .