I: 3-7 Gitamrtam.Sans.&Engl. Text and Notes

Previous Page

AT AaE|nmaEBgvtE vasdEvay tEjsE .

b#'amtrsandgyaEtraEmt .. 3 ..

p#NvaEmab#'va ADInarSpt: .

AmtI:vp#kaS| yt gyaEtraEmt .. 4 ..

yjmTtlya: BastE yO mayya .

AWtamtp| yt gyaEtraEmt .. 5..

pNaIKfsdandp#ygypt: .

Oanamtsmd#aygyaEtraEmt .. 6 ..

nOgyvpEN gNg#:svIk]c yt .

yaEgamtamWysar| gyaEtraEmt .. 7 ..

 

AT AaEmt . AaE|karaT Sd avEt b#'N: pra it vcnat ma|glk Sd .

m|gl| jnnmrNan lnat Cdtt . l it avkrN Dat: CEdnaTI: lat

gattva . svaIvakqyvharyap svIkarNBtSpyaEtrEv bht b#' .

AparSmt yaEt: gayO SmOdaE| . AaE|kar ev pta gayO ttp#Ba mata

tmat ptmatpEN grEv BastE . Akar ukar mkarpEN BasmanE AaE|karE

ukarmkar AakarpEN umaya uOmaS: parmEr BastE . tmat

AaEmyEkmOat SvSmyat gTtaEpnxdady: sBta: it

b#'p#NvaWtOanyaEgamkpamtmyaE h gtamtmhaEdD: . At ev

g#Tvxya Ap ua Bvt paasBEdt: . BgvasdEvtEjyEv

svI| p#tt| . vasdEvsvImt gtaErp svI| y| nat vasdEvsvIO

vst smt|c vsyO it vasdEvamk| tEj: vsdEvayvSsv ev

Sat:krN ev p#tytE Bgvan vasdEv: BagvtaE: . sv| vS|

vsdEvs|Ot| ydytE tO pmanpavt: it . k vasdEvanda it

k]NandSya: Am^Bta: . upnxtb#'E|d#mZgtramc|d#E|d#Sya:

k]Nanda it AmOatpatgrv: gNptAg#hayg#ammZE s|gta:.

At: gnms@ya k]ta Bvt ttmrNEnad . prmands|daEhaE vasdEvaE{hmaEmt .

Bgvan vasdEv it . vatrvavattkayIp#pBjIgvat

vBtvNpdgmytvat vrEyvrNySrNarqhvmtpvat

BkargkarvkaraNa| rhy|c BgvCdE nymanvat . vasdEvsvImt

AnBvy vStya gtavDanac .

AaE| nmaE BgvtE vasdEvayEt adSaXrmOyayad mrN|k]t| Bvt .

k AaEOrsha#mhavayrnavytE{p vasdEvEd#s|O| t| nm svaImk| mh:

it pZtvac . ttttrp iT| ytE .

y: pyaE ytB: vDmInrtW: yayt y| yaEgnaE

yEnaO| ngmatvEmnS| ymW hvdIytE .

ymat Tavrj|gm| smBvt yya|SmaOaE vr:

ymn lnmd| p#Nm stt| vasdEv| g| ..

it jgta| svIlaEkanamp ek ev g: jgpt:

p#aNbnamp ptrDpt . nmSdy eEyvackvat nmaE BgvtE it

BgvdWymEvamn: p#tpatE . yTa Ah| b#'amt mOy b#'aEpnynkal

ev vhtaE Bvt . svaIrBE{p svIjgkarNBtpb#'amkdEvp#NvaEpatrEv

Sa|brDrEyad mhamOvIhta Bvt .

ev|c ekmEv ngIN| yaEt: svaIBBvhEtk| gtamtmhaEdDs|O| AtT| AmEy|

ekamtmEv jngyad v|skgNg#asgvI mtI: jg^rEvWr| prm| tvmEv Aad

gyaEtpkE paasamtmyE mt| Bvt . mtE sklkyaNBajn| yO jaytE

iyE: . p#NvaEmEt . etyWvyaEtx: vp#kaSktya ADInarramk umap#Nv

pavItprmEr vagTaIvv s|pavt kaldasEnap vrkvna pZt . At: svSEx

b#'ptya yѤ| tdEv nvISExprmamkyaEt: sgNEp yapkvat yayyapktaya:

myavsvac . ev| c b#'p#Nvamty yaEtx: AWtpvat tOv jmTt

B|ga: rjspI iv ymana: lymana maykmEvEt gytE .

AWtamvptyavTanmEv savkOanmt gtaSaOE rhytya p#zk]tvat

tOv nOgyvpE mnaEnyaEjn| yaEg it AO AyaasE ups|taE Bvt .

exWv svIvEt AdtEnmyvEt tdnmt: p#ayItE . Oanaypatp#krNEvp

Oann: prmamn: savkOany ABtaE gymanvat svIOap praEgamv|

upcyItE . tavtaEyanyEttt it tE: . ev| gmrNnm AadB: ymn:

vatrvasnavrEcnEn pvOk]t| Bvt. ty saDnctys|py AO

ADkarta Bvt . t|BctyaBavE yTa mzpaE n tt tdnbDctyaBavE

n kyap g#TE p#vO: . g#Ty vxy: AamWyOan| . ety p#tpay

p#tpadkvs|bD: g#Ty . ADkarp#ayEn AWtamWyOanPlEn yaEjkvs|bD:

g#Ty . AtYavya baEybaEDkBavaE{p kpnyaE Bvt . g#Ty pb#'amkv|

AO nytE . tTap AmtaEdDE: AKfpNIvat n vBagarqha Bvt . ekyWvaEdDE:

ntr|gy pvDdSInmaO| p#tpatE n BEdvvXya .

I- 3 to7: These five verses are referred to as guru-pancakaM by the author. His guru zri-vAsudevAnandAH is the object of this stuti. The author takes every such opportunity to introduce the most abstruse advaita concepts. Here is a poem of praise on the guru, with the refrain zri-gurur-jyotiro-miti at the end of each zloka. The name vAsudeva itself sends the author into rhapsodies and recollections like vAsudeva-ssarvam (from the gItA) and satvam vizuddham vasudeva-saMJitaM (from the bhAgavataM) . The stuti itself begins with the twelve-lettered mantra oM namo bhagavate vAsudevAya . The stotra visualizes the guru as a five-fold nectar (amRtaM) , namely, brahmAmRtaM, praNavAmRtaM, advaitAmRtaM, JanAmRtaM and yogAmRtaM. These five nectars constitute also this work which is gitAmrTaM and therefore it is called the great ocean of the Gita-nectar. Thus the stuti already foretells the five chapters constituting this work, the chapters getting the titles in terms of the different nectars. Further the upAsanA of praNava which is usually done at the beginning of any study is also indicated by the second verse of this stuti. brahmAmRtaM is the nectar that flows from the transcendental Absolute; it is nothing but the nectar of the praNava itself, because the praNava is the symbol for nirguNa-brahman. The Light of this Absolute is unique and non-dual and therefore anything else that is observed is only an appearance. This realisation is the nectar of JAna, which is the subject of the third chapter. The fixing of the mind on this attributeless Absolute is what is called yoga in the gItA and this is elaborated in the last chapter of this work. To take the properly motivated reader and unite him with the object of this work,. namely, the realisation of the oneness of the Atman, is the plan of this work. Though there are five chapters called by different names, they are all the same Ocean of the same Effervescence and so no distinction may be made among the different nectars constituting the gitAmRta-mahodadhiH.

Next Page

Notation for Transliteration of Sanskrit words in the Comments

Back to Titlepage Back to Links to Slokas of Chapter 1

Copyright V. Krishnamurthy Dec.5, 2000. Revised October 30, 2006