Gita-Nectar: I - 329 to 340

Previous Page

OanakaSy nWy| pNaIKfvpt: .

ekak c cdady: AKfaE dp uytE ..329..

BaE dp-pNIsvaImn mdOan| vnaSy .

svIdESEx kalEx AKfaE ytp#kaSt: ..330..

tmyE yvhar vy| svI{p cmya: .

cdady: sda Bat naEdyaE natmEys ..331..

svIyaEtmIyaE dEv: yO st n tarka: .

yaEtrqOanGnE nyE n syEv jna: pTkq ..332..

tt p#Ba prt| v| p#BWvEt vѤbIDa: .

exWv s|yadEvt mayatta snkla ..333..

 

yTa syIp#kaSEn nXOaN n Bat tTWv OansyIp#kaSE{p

syaIta Gzady: n pTBat . b#'Oanp#Ba s|ya it

tblat s|yaEpatkalE p#Bavl|bnEn p#BaDarrn| sKmEv

lytE . cdadyrnp#Bamy ev svI yvhr|t ..

 

tmat Sy| jgcap s|yapmy|vt .

vayW c tt p#BaEpat: it va vnEra: ..334..

b#'an|dtr|gaE{y| vOnam"a c pZYtE .

vyvCcWty| AaDaraѤdysda (?)..335..

sxm"aXbhdEISan Aagy vjy BvEt .

vmEvaytn| yat p#traO| c sOyE ..336..

GzakarTt| Oan| OanakarE ly| gtm .

OanakarE FE b GzakaraE{p nyt ..337..

 

ev| c mhadpaDtyaEtlI|gTapnE vasnamyyaEtyEv

jgt p#tBa|t . Asv| c p#tb|bana| svIjnn| p#t-

b|banamp Aamdv| bldv| c Aamn: vBav: . Ayam|

gtaEE: . svITap p#py pTsv| c nayEv . b^da iv

mEGa iv Aagmapayn: p#pkaEZy: ..

 

ev| p#pnaSE c vmaOmvSytE .

yaOkaE Oandp| c smaday crEdmm ..338..

AEn gCvan| paTEyEnap vanr: .

sK| vdt svIO Oan| h prm: lv: ..339..

tmEv Bat| Batt ynEd| n BastE .

Oan| c BaGn| ny| OanvanyyaE g: ..340..

 

vѤx: AmtaOvcnat ttp#tbaDkayammOjaty

dnE dnE pZnat dphtaE yaOk iv Asavg iv

spaTEy| p#yaNmv OanEn yaE DmIcar s h sKmƤtE ..

vatry vtn: AytSyvmah pmlaEkEn g: --

Onward to Next Page

Notation for Transliteration of Sanskrit words in the Comments

Back to Titlepage Back to Links to Slokas of Chapter 1 HOMEPAGE

Copyright V. Krishnamurthy Nov.16,2006