Previous Page

GItA-Nectar I-453 -465

बिम्बप्रतिबिम्बत्वं उभयञ्च विनश्यति।
ब्रह्मामृतरसज्योतिः रूपं रूपञ्च गच्छति॥४५३॥
नो चेन्नप्रतिख्यायेत गह्वरेष्टो गुहाहितः।
श्रोतारं पृच्छकं कृत्वा तन्मनः प्रविशत्ययं॥४५४॥
तत्रस्थदोष-दाहेन स्वात्मैक्यं प्रापयत्यपि।
शिष्याचार्यादिरूपेण कार्य-कारण-रूपतः॥४५५॥
पितृपुत्रादिरूपेण वैचित्र्यं प्रकटीकृतं।
विश्वस्यैवाभासरूपात् न सत्तन्नासदुच्यते॥४५६॥
तास्यां विलक्षणत्वाच्च तस्या निर्वचनीयता।
तद्विश्वगतभेदाश्च तुच्छा एव भवन्त्यहो॥४५७॥
मरीचिकाप्रवाहस्याप्यगाधताकतीति च।
किमर्थोऽयं विचारः स्यात् विश्वमेव तथानृतम्॥४५८॥

तदस्य रूपं प्रतिचक्षणायेति बृहदारण्यश्रुतिः एवं भाष्यते यदि हि नामरूपे न व्याक्रियेते तदा अस्यात्मनः
निरुपाधिकं रूपं प्रज्ञानघनाख्यं न प्रतिज्ञायेत इति। विदिताविदिताभ्यां  अन्यदिति श्रुतेः अतीन्द्रियत्वाच्च सद्बुद्ध्यनुगतं
वा असद्बुद्ध्यनुगतं वा न भवति आत्मज्योतिः। तुच्छमिति मायायाः श्रौत-व्याख्यानम्। मरीचिकायां जलस्य अत्यन्ताभावादेव
तत्र अगाधताकतीति प्रश्नःनिरर्थकः। स्थाणुचोरस्य आकारविकारवत्। तस्मात् विश्वमिति मनोराज्यमेव॥

असज्जडादिग्रासः स्यात्सच्चिदानन्दरूपकः।
स वा एष महानात्मा अजरश्चामरामृतः॥४५९॥
सृष्ट्यादिरेव नास्तीति न भेदप्रतिपादकः।
विस्फुलिङ्गाम्शवाक्यानि ह्यद्वैत-प्रतिपत्तये॥४६०॥
एकयैवानुद्रष्टव्यः नैरन्तर्यामृतत्त्वतः।
भूमा भवानिति श्रुत्या न भेद उपपद्यते॥४६१॥
कैवल्यानुभवेनैव कर्तृत्वादि विनश्यति।
आत्मनस्सर्वसाक्षित्वं देहादेर्व्यतिरिक्तता॥४६२॥
ब्रह्मत्वञ्च श्रुतेर्ज्ञात्वा कर्मभिर्न स बध्यते।
व्यवहारस्वतस्सर्वं स्वात्मनाभाति केवलं॥४६३॥
आत्मविज्ञान-संज्ञस्य महायज्ञस्य वैभवम्।
महामाया तयाप्येषा नटेशञ्चावृणोति सा॥४६४॥
महानन्दिस्वरूपेण यद्द्वारा लिङ्गदर्शनम्।
अशृङ्गदर्शनं शृङ्गद्वारा भवति नान्यथा॥४६५॥

वेदाहमेतमिति श्रुत्या वेद्य-वेदितृ-वेदनात्मक त्रिपुटीनिरासेन सदसद्बुद्ध्यनुगतं ऐश्वरं
महत्तत्त्वं अस्मद्भूमाह्यनुसंधेयो अभितो दिक्षु। न च मिथ्याज्ञानं परमार्थवस्तु दूषयितुं
समर्थम्। शृङ्गचतुष्टयमारभ्य भूरिशृङ्गत्वपर्यन्तं उच्यमानत्वात् शृङ्गवत्
संकल्पितमिति अशृङ्गो निरवयवः परमात्मा। उपाधिद्वारैव तद्दर्शनं भवति। महामायेत्यविद्याया
नाम। अविद्यमानविद्या अविद्येत्युच्यते। सापि यस्य दृश्यते तस्यैव। दृश्यतेचेदविद्या तद्वानप्युपलभ्यते।
(Note by VK : The transcription of the last few words of this last sentence seems to require some correction)

 

Onward to Next Page
Back to Titlepage Back to Links to Slokas of Chapter 1HOMEPAGE
Copyright V. Krishnamurthy Oct.2, 2010