GitAmRta-mahodadhiH: Chapter 2.

PraNavAmRtaM

 

AT tyaas:

`t$'amtyd b#'anBvna| yTa .

Sat BIyat tyE c p#NvamtmytE .. 1 ..

p#Nvamk vEt SvSYWypN .

AaDaradmaBag: kZaѥvImTaEmt .. 2 ..

umayaON paN yayEv p#Nvy c .

Aaman| p#Nv| vEd Ahmmt va Aym .. 3..

 

id|b#' pr| b#' sy| b#' kalaEb#' klab#' ek| b#' y| b#'

laEkaE b#' iyadB: tEjaEbѥpnxtW: vayW: b#'amtyd

p#NvtvmEv svI vEda: p#tpadytt `t$' `tay: `tdama

`tsy| `tsvI| iyad ty . AaEmyEkaXr| b#' `tst

AaEHqkaraE{hmt BgvѤB ty vack: p#Nv: it tyaasE

p#NvamvWv p#tpatE . p#arDEtrp#tbDnvOEry| myaEpayvEn

satdSInE sOtvadEv| c yTa . p#NvjptdTIBavnE cantrayE it .

(4-2-19) . SvSmy| mO| svIm|OaNa| mUlmt yaEgSKa vdt .

AaDarat kZpyIt| umaBag: tѤpr SWvaE Bag: it .

  Continued on page 2

Homepage Contents page PraNavAmRtam Link page GitamRtamahodadhiH title page

 

Copyright V. Krishnamurthy Oct.26, 2006