PraNavAmRtaM

(Continued from page 1)

 

AaEmyEkaXr| b#' AaEpX dXNaEOr .

AkaraEvaykaraE va AaEkarE c n ytE .. 4 ..

 

tOE pd| s|g#hENaEytE it t-mtp#tpadt-p#NvaXrmEv yat-gayyamk

it tm|Oy vWBvmEv ihaEytE . AkaraE dXN: pX: ukartOm it nad-

bѤ-p#tpadt: . Akar ukaryaEsD: AaE iyXr: . tO AXrymyy| .

tTWv Akary prmamn: ukarEN jgta sh s|bDE symp b#' jgd#opENWv

BastE . Xrmtnr| XrpENWv BastE ..

 

vakarE b#'N c b#'Wv n h ytE .

mkar| pCmyah: ADImaOa t mtk| .. 5 ..

vsEvtar| px| p#NyEmpr| pd| .

XNE XNE yBnv| p#k]| aEttE kl .. 6 ..

 

Xr| ѤD| prman|dGn| b#'nrman|dvjIt| Ѥ:Kamk| jgt . k|t AO b#' n

yt iyayI| AhaEncO| ysy| t$' vmt| nNa| it tE: ..

 

p#aNayam: ltaEcarE BvyEv vBavt: .

UvImmyyEv dEhaTay dEhn| ..7..

vrEcyEc dEhad ytamanmaEmt .

` | g| Smy| yava vdyE Sv| ..8..

b#a'NEyaE nmyam: vdyamtya c yE .

savaIyapva|s: vanByWkmans: ..9..

Oyva p#tnD: AaE|karaE ngIN| mh: .

AaEmyaXr| sm| OytW: ptE c tt ..10..

svIvG"hray| n bhmIy ev h .

gadvEdSrsa p#tpa| praXr| ..11..

svatrXrapayE /Xr| canBytE .

ymakaSkpE c vEdEvasmata: ..12..

 

p#Nvy dGIG|zanadvt ltaEcarN| yda yda @ytE tda p#aNayam ev AyytE

it yaEgnamnBv: trp tTa . VpTya AhmdtrXmag"| (s| - 4-6-21,

5-4-30) . uppat gdapaN: it l|kaya uTt vBxN iv

AmaEhasmTay pr|yaEt: vymEv ABnptE . grEv matptpa

Srt OanjnkvaѤytE . AaEmtp#tpt etW yjrt b#'yOvcnat .

caE AXrE it yTI: yaytE ml ev . AaEmyaXrvvrNmp

tarsaraEpnxd @ytE ..

Homepage Contents page PraNavAmRtam Link page GitamRtamahodadhiH title page Continued on page 3

 

Copyright V. Krishnamurthy Oct.26, 2006