PraNavAmRtaM

(Continued from page 2)

 

AKf| h cdakaS| kEvl| Oanvg#h| .

vEdaTaI /ymEvEt yaE n vEd smFD: ..13..

kmca krytt ty jm nrTIk| .

tѤyIc va|s: vWdEha: kEla: mta: ..14..

saEhmaE|bYtt bbmanp .

AaE|karamtsarO: yjn dEhrT| Dya ..15..

dEh dEhasmTay ASrr c yapk: .

uOtamat ma vO it baEDyt t: ..16..

AaE|karjasvIdEva: vra vEdaracr| .

Bask| yaEtrEk| c pNI袾 vpt: ..17..

AaE|karTa c p#k]t: s|ya va srvt .

gayya: padOty| BmrtrX| : ..18..

caE yj|x saman p#aNaE{panaE yan: .

trydSItpda yaOmEtjgOy| ..19..

yay-yapkta mya cWkvapNIvtn: .

AaEmTI: prm| yaEt: ymaOasvrady: ..20..

 

pX yTa vnfat Kmptt tTWv h|svya

Ah|yaEt: pX it dEh| vhay vp"syaE: s|crt . dEhamBavna-

pnd#a@ataE ma Bv . AaEmcayI dEhvapaѤTt: pNI袾| vk]y

vE mhm" tn AvTaOyE{p s|crt ..

 

tpaEmlmd| svI| n gayya: pr| tp: .

bhp#kara gayO DyaE yaE n: p#caEdyat ..21..

DyWvEd| tTaOy| iyt: Tl袾B: .

n g#a/| Bgvd#op| ghtWv vy| h tt ..22..

SaOt| px| yn| a yan-smaDB: .

yEvaysEy| it s|ya vDytE ..23..

 

gayOyaEtrEv ih svI| sdX prt: p#kaStE it yt F| Aasmtat

laEkytE AalaEcn| @ytE tdEv pyn tptyytE . vatr| tytE d/tE c

BmavSEx| @ytE tmDar d#aXEN OannEOEN tpv pyaE Bvt . dEv-j-

gp#aOad pjadx evmEv Bavyn svImp kmI tpaEmy| kraEt . tpaEmy| tpaEraS|

tpaEmtI| tpamk| tpsa va| stOEn pyamt ramayNaErya tpaEmlmd| jgt .

tpsWv yvhar: ktIy: vWdk: . kayk-vack-mansk-tpaEB: gNOyamkWrp

vNaImDmI: XNpapanamEv AamWyOan| skr| Bvt . smaE{h| svIBtEx it

smv| gayn ktInmrNadB: ekmEvaymt prmaWtmEv tpsa BaytE .

tyvtp#tBanmEv tps nat . tyaW Bymt tE: . ABy| sv-

s|Srt dWvs|pE . ekaKfyaEtx yaE n: p#caEdyat it Dp#ErkaE

nayaE BvtmhIt . AsavadyaE b#' b#'Wvahmm-yvgtb#'amBavy

n yTapvI| s|sarv| . Ava-p#ypTapt-namp-mayavES-vSEn p#Erkv|

Bat . vtt: savkDya itrvO: nry p#ykqp#vahta yTa BvEt

tTa k[yaIy| . DyWvWtt ght-mysms-mytE . yt: DmyE tdad

tdtE c gayOyaEtxsvadEv vEnWv vvp| nyt| SytE . A|Sa|S-

BavyaErsyE{p eka|SEn Ay| p#Eryva taday| p#apy eka|SaE{p pvaI:

kbl@ytE . ev| gayynyyaEtxa tpaEmyEn tpv BvtmhIt . AtpaE-

my| vvEv gayO-sDanE nat . etEn tpsa vpEnap mhtaE Byat

tayItE it gt| . Ah| va maEXyyamt Ah|ta vdtyaEnIvtIkamk-

tadayBavEn prm| tp AaTytE . SaOypxkar: etdTI| dO:Amak| .

AamEys tavdEv vѤxa kayI: p#ynaE mhant updES: mhta| ..

 

Homepage Contents page PraNavAmRtam Link page GitamRtamahodadhiH title page

 

Continued on page 4

 

Copyright V. Krishnamurthy Oct.26, 2006