PraNavAmRtaM

Continued from Page 9

VI: B.G. 15 - 4

tt: pd| tprmagIty| ymn gta n nvtIt By: .

tmEv ca| px| p#pE yt: p#vO: p#sta praN ..173..

Ats|sarvXy p#tb|DaDty h .

vatry hnnat mnsaE{p vrEcnat ..174..

mnaE nvIxy| k]va vplk]y prNat .

nvISExaKfpDarNayaEyta| gtE ..175..

mns Tay Bman| kaSvEr| mh: .

vp| bhd#op| OatOEyadvjItm ..176..

k[BtaE nltEt OandpEn Bavta .

s|sardpSmnat vXCEdvpt: ..177..

 

ev| p#NvyaEtvItar ev jgt it p#Nvyatna| tv|

gayOyaEtxa tѤps|har: uByyaEtmIyg| jgdp yaEtmIy|

it vOanay gayya: p#Tmpdy vvEcnapvI| tpdvcarNaDk]t:

k: iyDkars|pvXya gtaya: pdSayaygttrypmlaEk

ght . tO Aad trylaEkp#tpadnE tpdvOanp#tb|DkBt

Ats|sarvX: CEdty: p#Tmt: . Ay vXy laEkvlXNvat

mansnaE{y| vX: mnyWv CEdtmhIt . Ah|dEhadrt mnsaEpaE{y|

vX: . nah|dEhadrt BavnyWv CE: As|gSOEN it gtvat .

mnaEgty s|sary rymanv| mnsWv . vEnmImns: prN|

gayyamtb#'rsEn . ty vBmvOanEn Bmakarpta k[|BEn k[|Bta c .

tdEv kaSyaEtBaIvnya gayOp#Nvak]t: ..

 

kaSdp: kaStE{O yt Oava n c m/t .

AOan| ty kayI| c naEdEyEv tt: prm ..178..

svI| yaEtmIy| vat yEn laEk: p#vtItE .

laEky svIcEa @ytEOv svIt: ..179..

vSsv| tam nOgy| tpaEmym .

gayO| c tpaEmtI| AmtI| ysnatnm ..180..

pnnaIvtItE ymat yOaday| gtvym .

svIp#vOhEtyIt tt yaEt: SrN| mm ..181..

yOEjaE{nyttya S p#sryhaE .

SdpSaIamk| yt tt yaEt: SrN| mm ..182..

svaImk| pd| Sat| pB#mnvtIkm .

yXta /mavO: tt yaEt: SrN| mm ..183 ..

 

Satakar| . Sat| pa . iyadrns|DEya . At: kayayan|dmykaESE

yt smtm| yaEt: tpdvay| svIdTmWr| tv| ydasmtat

svaIs dX ekptya p#kaStE tsDan ev mht gayOtEjaEmyE

svI kmIcEa: ABy| p#ap"vt . prmSatpdmEtt . yva n

nvtItE tamEt gt| . ADkarlXNmEv pnvIvvah ---

(Continued on page 11)

 

Homepage Contents page PraNavAmRtam Link page GitamRtamahodadhiH title page

 

Copyright V. Krishnamurthy Nov.6, 2006