PraNavAmRtaM

Continued from Page 10

VII: B.G. 15 - 5

 

nmaInmaEha jts|gdaExa: Ayamnya vnvOkama: .

|WvIma: sKѤ:Ks|Oa: gCymFa: pdmyy| tt ..184..

tpd| c mhamO: AataXryaEgt: .

gayyaypraSmOadEv smdqDt: ..185..

manmaEha bDmaI: bYtt| pra h tt .

SryvtvOana vanByamk| vt ..186..

AyamvaDgm: ekBavss|Tt: .

vvpmhv| c p#kz@ytE Kl ..187 ..

 

Amanvad|Bvad gNa: OansaDntyaEa: OyaEdSayayE

v|Sts|yya pZta: . nmaInmaEha iyadBplXta: .

t|hdEvmambp#kaSmt ya bYvCcWtyp#kaSta gNa:

bsaXdEvatv| ekptya aEtyt . AamWkvkvamk-

Bavnya svIOap vpEN vna Ay k|cdtt AnBvsBIvt ..

BavnamaOmWt| svIkalEx svIt: .

ekBavy vmya Bava Aasn sha#S: ..188..

rvOanat XNEnWv yd#jhI spIN .

p#NvamtmWt| vakar| vBayTaE| ..189..

vspaIttapaS: STl@ytE sda .

yTWvEhamtp#aO: SaOEn cXxa ..190 ..

htna vp"En s|g: k| cytE Kl .

tTa jag#tnap s|gaEnath vtt: ..191..

ApSIyaEgsvIO dEStaE{mtay c .

B#ayagtaE dEhs|g: t| Cva yttE{Bt: ..192|..

tEnamna byaEg: byaEga|SrEcnat .

umaS|kryaEgEn tNaE: prm| pdm ..193 ..

 

vayspI: Att yaE Bav: s ex mhapaS: . bEramna

yaEg: umaS|kryaEgay vWNv| pdmytE .. paSSTlkrN| nam

g#|TBEd uytE . vaNpaSvmaEcnmyEtdEv . ABavvtna

vp"En kT| s|gaE BvtmhIt . kamna: ymavtIta: s:

nkam iIrt: . AvaOsmtkam: kamna{Bavat yaEtpEN BastE ..

 

pNIyaEtvIBayO yEn svaIBBry| .

dva|Dana| n BayEtt tp: p#ay| h tmh: ..194..

bE kmIDmaINa| s|b|DyytE yda .

tEjv bBat gyaEt: prm| pdm ..195..

mlava pdaFa: mFa nahIt dSInm .

AnayasEn bYtE dWv| s|pdmata: ..196..

Oannamp yaEa: mFana| n h gaEcra: .

cEa dEhEd#yadna| n k[Oap tyamn: ..197 ..

 

ulksSana| AOana| bhd#Imta| p#ykqyaEt nI

BayEv . AtmIKtya vyaEtx ysvIht s yaEtrEv

pyt svIO vO: ..

(Continued on page 12

 

Homepage Contents page PraNavAmRtam Link page GitamRtamahodadhiH title page

 

Copyright V. Krishnamurthy Nov.6, 2006