PraNavAmRtaM

(Continued from page 5)

 

III : g . 13-14 .

svIt: paNpad| tt svItaE{XSraEmK| .

svIt: tmlaEkE svImavy tt ..70..

AaE|BBIvsvrt TlympEytE .

ATlad tEdaIrqYat y| dSInmEv h ..71..

vavatkayIBt| p#pmplXtm .

cXrqy| TlmEv nama BvtmhIs ..72..

mFDBIgvt| c y| janat maEht: .

tdEv b#' vt y| svI| nxytE ..73..

vWk[Zadx laEkEx hrrq it mt: .

yana| jfpvat jaY| c myItE hrE: ..74..

cXxa mnsavap hrd#I| n SytE .

cXmInaEgt| p| hrE: kTmpEytE ..75..

AXtEjaE mnaEyaEt: ytE Bgvant .

vpaE it B#madEv tTaEytE ..76..

 

saE{hmt pdy s|g#haXr| kl AaEmt skarhkarlaEpt: .

n:OgyyaEt: n jf| BvtmhIt . y| c yjf| Ogyamk| .

cXrq袾gaEcr| vt jfmE v BvtmhIt . yt: svIyaEtt Bvt .

cXrqvtn cXgItyaEt: prhytE kl . tTa mnaE vtyp .

udrmtr| jVyaEtx y: kraEt tEn pNIyaEt: n ght| Bvt . id#yaNa|

prakq-vBavat Atd#ymEv yaEt: id#yg#ahk| Bvt . tmat vpaE

it mxWv uytE Bgvt-yaEtx: iIXNanhIvat . pdayaId gNW: svI|

vyaEtx vlapyt ..

 

svIBtghavas p| Oanmy| vѤ: .

k]NE c p#dyItE bhDa ykaEzy: ..77..

ek| ma| ABjanyat yavan yam tvt: .

it gt| ydTl| Oaty| gvIng#hat ..78..

yaE{yTEt tEnIda vcayaI c vcXNW: .

WtaWtvhn| yt prmaWtmytE ..79..

n ma| Ѥk]tnaE mFa: pvIs|kardaExt: .

SaOaTImDgCt svSErBavt: ..80..

Askpan yan XNkan dnE dnE .

pdaTaI vvDa Bat p#tXNXyNv: ..81..

 

AKfOanan|dmy: k]N: ekakaryaEtpEN yavan yaS:

yTat vtt: tTa vEdty: . yaE{yTa s|tmaman| AyTa

p#tptE it t: yaTayI-g#hNaS| ndt . tEtv: savan

kmaIN p#acns|kar: svSYBav: mY| Bayhnv| c . ev|

Apvk]tmns: Ayt-AspdaTaIyEv sdv BastE ..

 

klna P\tIpEN s|sarB#atTta .

magvt| yaEt: p#yX| BastE{Bt: ..82..

P\tIOany syv| n kdap BvEdh .

tCayTI| c mOa h ytE bhDa Kl ..83..

yaEtrsy vyIy nXEpTanmaEmt .

vOyaE yO gCt Oanag"tO gCt ..84..

tXta c ya vO: kaStE Oanpt: .

svItaE Basmanaya| kaya| vas ihEytE ..85..

| | kaSvmtI: prtaE y ev h .

kmW dEvayEt mOa: Bman| baEDyyhaE ..86..

 

p#NvyaEtrsamtvXta bvOy: P\tImaOEN s|ta:

vvDa: p#vtItE jna: . svIyvharEx svImyavy ett-

yaEtrEv ADtt . svIO p#kaSmanvtn: kaSyaEtrt nam

p#ycWtymEv vSdkraEt . ex ev kaSvas: . Ah| kaS| gva

tOv nvsamymaBt-ekpaSdXramk-matkayamEv yy nr|tr-Tt:

saE{ƤtE svaIn kaman sh . kmW dEvayEt mOa: s|hta 4-1 d#ya: ..

 

vp#kaSyaEtxaE{yt n k[Oap c ytE .

tdEv vxIymt| BBIv:v:p#kaSkm ..87..

yaEgEraE mhan k]N: BEjE p| c yaEgt: .

tpOanEn vyaya @mtE jy ..88..

svaIBBvhEt| v| BavyEsDrD: .

k]Np#dSIt| p| jany^t|vt ..89..

dy袾-mvayapn d#| tc paryEt .

pvIp| p#sdEt p#aTItaE{yjInEn h ..90..

 

dy| ddam tE cX: it Bgvdnghtyap n samyImast

pNIdSInE ..

 

XNk| y죢tk]c n td#op| pramn: .

AadavtE c yat n td#op| pramn: ..91..

cXxa| gaEcr| yt n td#op| pramn: .

dESkalprCE| yd#op| n pramn: ..92..

matmanadmEy| yt n td#op| pramn: .

hthtyp| yt n td#op| pramn: ..93..

XNE XNE{p kayI| yt n td#op| pramn: .

Antan c paN naman n pramn: ..94..

kalOyE{p ysy| ekp| mhtvt: .

Ap| ymhd#op| yBcar n h vct ..95..

n vEvah| jat nas| it ny| snatnm .

AvnaS c yd#op| Bgvd#opmrtm ..96..

Acymyp| ekBavaYpkm .

Oanan|dGn| p| kptana| p#kaSkm ..97..

p#yXtaE h px: y| pNI| tTaym .

vp| mhasOa mhactvmnamym ..98..

 

Bgvd#op| scdan|dGn| ekmEv yaEt: OpzvjIt| .

AnvIcny| Bavg#a/| ..

 

(Continued on page 7)

 

Homepage Contents page PraNavAmRtam Link page GitamRtamahodadhiH title page

 

Copyright V. Krishnamurthy Oct.28, 2006