PraNavAmRtaM

(Continued from page 6)

E c ypE mnsa Bavt| c yt .

mnaEmyaE vrafqp: DayItE mns Trm ..99..

mansn| vp| AtXvIBavt| .

myav| paNa| baEytE prmamna ..100..

 

y| svI| myEt p#tb|bvt ba/E n k|cdyt .

svI| mnyEv vtItE . mn Aakartya yt bhTmv ytE

tt mn ev . vpmt v| ydayE svIda tt s: halay: .

kblkrNahI| v| ..

 

vp"| yTa mya rTadnamBavt: .

pdaTaIna| c ysv| Bav ev h vtItE ..101..

yavavaE jag#t c tavdEv h dSInm .

vkraEt yda nanaBava|ap pTvDan ..102..

tE svI prhtIya upEya: SaOyt: .

ekBavaE Bagvt: AyasAsytE Kl ..103..

gtaya: sarsar| yt ekBavg#hsda .

tdTIyag u dEhattEn saytE ..104..

AdEhytmI: nvISExvpt: .

yE yE DmaI ytE dEhanEvAta it ..105..

vSt: k]NvOaN Bmd#aENadkanp .

pn: pyn k[XEOE vWty| pvIdSInm ..106..

paTI: pyt DmaIma DmI ev mt| dDt .

p#attk| vp| nay| vcc n ..107..

 

tO rTanrTyaEga: n p|TanaE Bvtt ya Bav ev vap"pdaTaIna|

sv| . jag#yp Bav ev pdaTIsv| n t bh: . yavtvtt

yayEn . Bav ev karNy kayImplytE c . Bav ev s|ktIy:

n t ba/pdaTI: . ex AnEkBavyag: ..

 

Bav ev jgjm BavEnWv nxytE .

k]NBavaE{p tOv ekBavavSExt: ..108..

vamWyOanBavEn ekBnIDytE .

nDnana| ptvEk: ASrr c ngIN: ..109..

AaDaraDEyvkl| AamWkDnmrtm .

Ag"nIDpt: p#aE: Oanag"nIDytE ..110..

 

b#'andOannD: svIdT: Ah|karspIN rytE . Ah|kar:

dEhEd#yadx AvTt: . nah| dEhEd#yad it tEy: p#tnvyI

Oanasna CE: Ah|kar: . Asvmp yTa nvtEIt . --p#japt

nIDptnaI Ag": -- ..

 

AaE| BBIvsvrt Bradna| n syta .

ttyaEt: kptana| c tlyaE h vvXt: ..111..

vacma ApIta laEka: bhvaIHq nasyr|vt .

p#aEXNadx mOEx pZYtE BBIvsv:..112..

AnEn vatr| c vava kayImyp .

nayEvEt c sat: ABN| baEytE Kl ..113..

p#attktya{tt ts|bDaE n kn .

ys|gac kaly| mayya{{raEytE nrW: ..114..

Aama n sjtE cEt vvBavaE vvXt: .

Aama h svIg: pNI: naynama kdacn ..115..

y-s|SatsYTI| vamWkvy syE .

yjat| b#'pC| tara vy dSInm ..116..

vagal|bnyaya ATIs nI ba/t: .

ATaIam" vlayap p#p| SdpkE ..117..

JzyEv P[ryTaI: uymanEx nams .

dSInajatlaEka TytE dSInavD ..118..

ydWtas|ytE c vmEvaytn| BvEt .

ysy| b#' Bgvn yOaraEp Sayt ..119..

 

pvBaga yE dEva yE AtrXBaga dvBaga it dEva yTa

s|Tta: d#akara: tTa Asra Ap svIO vmana: yOG"a Bvt .

At: BBIvsvrt p#aEXN-p#dXN-prxEcnadB: Asra: p#Tm| nkaya

Bvt . tCyTlE dEvtaara vvpmEv TaytE tO tO . At:

WtvOSaya jvvmpaE/ vvp| myItE etWmIO: . yvtn:

ABavadEv kT| kEn As|gama sytE . yamkpCavl|bnEn y|

mnsa vdayI Oanag"BmkrNEn tdtE yaEtrEvaEpaytE . tdEv b#'

vt tE: . ATaIna| pamkana| namyEv vlapn| naman SdEx c

SdanySdE ..

 

vpOantTIy sEcnat yptta .

Ag": Scv#ttm: ScvIp#: Sc: kv: ..120..

nys| vvp| tO tO nvEytE .

ASyjatan nrytE ScsB: ..121..

WtSaya SYDk: ApamWkrs| tda .

smatrXavtrN: svyaItrgamh| ..122..

vaOmsdt Ag#Ya smya Dya .

vOaEvEd prah|ta| yaEtrEvahmaEmt ..123..

 

ddESkalanpEy svIg: iyacayaIvamtTI| ABt:

prxy Aasmtat prSaE Bvt . svIsm| ekrs| SOang|gaEdk|

pva vpyaEtrEv Avgtym ..

 

AaEmTI: sys|D sy| nrvSExt| .

ApaNpad| yy| yaEtrEvahmaEmt ..124..

vSExp| syy vasnabjpk| .

svasn| mnaE nat tavaBavBask| ..125..

AyaraEpas|pyaEtrEvahmaEmt .

vakaraE vp: v| yO nytE ..126..

CdsamxBaE yaE h yaEtrEvahmaEmt .

vyap c ѤdISI: yyIvIDt|vdm ..127..

ysaX jgcX: yaEtrEvahmaEmt .

vmayanvO ymEvaEpcyItE ..128..

AKfpNIp| yt yaEtrEvahmaEmt .

Av: prmE yaEmn vg#tEj ev h ..129..

ev| TlaEplD vy jagrE BvEt .

Dy: pNIvkas: yat yvharaE{yh|Dya ..130..

 

yaEtrh| vrjavpama . AhmEvah| ma| jhaEm vaha .

AaEmapaEyaEtrsaE{mt| . syI jVyaEtx jhaEm . syE yaEtx .

Agm yaEtOm| . Ad ---- yaEt: . iIyadtB: AKfvam-

yaEtx pNI tCYamkDy: pNIvkasjag#Yvhar: kpt: mya

BvtmhIt . vap"p#p: yTa mya tTa jag#yp yTa vpaE{p

yaEgSvlst it jag#tp#pmKlmEv mya . ett p#dSInaTImEv

bhqy: lla: AWtOOyE k]ta: ..

(Continued on page 8)

 

Homepage Contents page PraNavAmRtam Link page GitamRtamahodadhiH title page

 

Copyright V. Krishnamurthy Oct.29, 2006