PraNavAmRtaM

Continued from Page 7

IV B.G. 13-15:

svId#ygNaBas| svId#yvvjIt| .

As| svIBcWv ngIN| gNBaE] c ..131..

ba/Ed#yaNa| vlyE At:TkrNWrp .

kEvlWplD vap"vmtrtm .. 132..

nafx crtE Dman vasnamaOt: vy| .

svaIXana| lVyEcap kEvlaOanvOB: ..133..

sxOavplD vsKE pyIvyt .

bna| vOyvEv| saynBtgaEcra: ..134..

tv| yrvyv| tv| np#tyaEgk| .

ekaE dEvaE aEttE c n mE pamkWgINW: ..135..

svaIplDTanEx vyaEt: kaytE gNW: .

ApvanampayTI| svSEx| nytE ..136..

tTa{p ymtIna| jfv| p#tpatE .

yt y| jfmt n d#y| c cEtnm ..137..

cEtn| c n yahI| svIgvac vtt: .

tdEv b#' vt y| svI| nxytE .. 138..

Aama AOan| mn: id#yaN c svI s|gy jag#Yvhar|

k[vIt . vp"E Aama AOan| mn jag#t . sxO Aama

AOan| c jag#t: . smaD AOannaSE kEvl| vmaOmvSytE .

Aamn: Atd#yvat kEvlanBvmaOEN s: ..

 

gNp#kaSk| yaEt: nOgy| c tpd| .

t p#dSIt| Sy| iIrENap yaEgna .. 139..

tOcXxa cap n y| ngIN| prm .

Atd#y| tdg#a/| y^E: prtt tt ..140..

bavEv vvEkaE{y| nyanyvvEcn| .

bYadna| vp| yaE vvn s tvvt ..141..

bd#yaTIpEN tvOan vBayhaE .

yan cayntan yOk| syvvEt ..142..

gNp#kaSanmEy| bd#yvlXN| .

ysm| svIg| tEj: yapkva dESt: ..143..

n kalt nyvat prCEaE n vtt: .

ev| OkatBEdaE n: p#NvaTaI h tmh: ..144..

gytE c gNa: svI Bt| By| c gytE .

yaytaE vxyan p|s: iyEv| n|tEvdm ..145..

ngIN| yt p#NvyaEt: ymn vasna gNa: gNk]tmnnadavBIvt .

mns Aavya kl AnEkpdaTIvasna: rytE . p#tk\lvasnaEpadnEn

ABmt-htvasnaprcyat mymtBIvt mrNyaEy-vxyaNa| . gNana|

jfvadEv ttp#kaSkyaEtsv| Anmat| yaEym ..

yanahI| ngIN| p| AavOrsk]C^t: .

tOayTaInByTI| AtmIKvsyE ..146..

svId#ygNd#-svIp#yy-hEtk| .

ktaI{pask iyad laEkbYnvadn ..147..

t: skNa mata htaEYa caypayt: .

kptWsaDnWap pdmmayyp .. 148..

b#'aEpnynaTI| c AWtTapnay c .

jgmyavsYTI| yTa B#at Sayt ..149..

upasn| nam p#yyavOp| nOgyaEpat: n GztE it

kExa|cdBp#ay: . pdya| Oandpp#krNE tdp s|Bvtt uppadt|

varyW: . AvaHqmnsgyv| vagagaEcrakarv| ypayv|

vOyaOv| uByaErp sman| . ns'aEOrtapnyE SWyp#E kaZkE

mafyad c tryaEpasnmEvaBDytE .vEdmOavya eEkag#Y| s|pa

vBExy: vOy: Aytya: . vprtp#yySa|ya vmhmyWv TytE ..

 

dyxqzp#danEn mhtang#hEN c .

vp| p#dyaIp paTIp#aTInya pn: ..150..

srqvaEps|harmtI: sy| p| smaTt: .

Btmaasyamas paTI| BmdarD: ..151 ..

AjIn| vvS| k]va t^p#ErkaE BvEt .

Aama rT c vOEy: b: paTIy sarT: ..152 ..

 

svIjvana| p#Nvb#'amkana| sta| iIry Bgvt: svIgvac

paTIy bYngtvac ty|tvEn paTI| smagI| baEDyt k]N:

vtadaymEv dOvan byaEgEn c . kalamkvpmps|hrn

sysmtayaEgmaTt: . vpy mhtaE mhys: ngINvmEvaO

uppadt| . svIBdt dDt@avyt prmama . dD@avN it tE: .

mOaE daDar sdaDar it tE ..

(Continued on page 9)

 

Homepage Contents page PraNavAmRtam Link page GitamRtamahodadhiH title page

 

Copyright V. Krishnamurthy Nov.2, 2006