Continued from Page 15

89. Yogakundalyupanishat

भ्रूमध्यमथनावस्था षण्मासं दृडभावतः।
शास्त्रालोडनमथनचित्सारमिह कथ्यते॥ १८७॥
योगकुण्डलिनी शक्तिः नीवारशूकवन्मता।
ग्रन्थित्रयात्मकमलभेदैर्मूर्धनि संस्थितः॥ १८८॥
अमादृष्टिः पूर्णदृष्टिः खेचर्या सिद्ध्यते खलु।
यथासुषुप्तिर्बालानां यथा भावस्तथा भवेत्॥ १८९॥

श्रुत्या युक्त्याच मथनमेव विचारः पुनः पुनस्तत्वचिन्तनं अतत्वमध्येऽपि । अतत्वं भाव एव विलाप्य तत्वेनाध्यात्मिकेन धीयोगः। एतत्घटककुण्डलीशक्तिः नीलतोयदमध्यस्थविद्युत्वत् प्रकाशते । अभिव्यक्त्या प्रवहति । चिदम्बर एव यदा मनस्सञ्चारः भवति तदैव खेचरी योगसिद्धिः॥

90. Basmajabalopanishat

स्वातिरिक्तास्तिताभ्रान्तिं भस्मजाबालमन्त्रतः।
निःशेषं नाशयित्वाथ ज्योतिर्लिङ्गं समाश्रयेत्॥ १९०॥

ओम् नमो महादेवाय इति शैवो मन्त्रस्तारकः। अहमेव परो विश्वाधिकः। स्वप्रकाशस्यैव विश्वेश्वर इति नाम।
तन्निष्टा एव वीर्यवन्तः विद्यावन्तः॥

91. Rudrakshajabalaopanishat

रुद्राक्षदिव्यदृष्ट्या च ज्ञानभस्मीकृतंत्विदम्।
स्वातिरिक्तमरं नास्ति चेति निश्चयधारणे॥ १९१॥
आत्मैव दृश्यते लोके ह्यात्मलोकः स्वलोकतः।
स्वतेजसा वेष्टित इति तेजोमृतमयो नरः॥ १९२॥

यदा संहारं कृत्वा संहाराक्षं यदा मुकुळी करोति तन्नयनाज्जाता रुद्राक्षाः॥

92. Ganapatyupanishat

आधारस्थं गणपतिं उत्थाप्य ह्येकभावतः।
संचरन् विलयं याति स्वस्मिन् ज्ञानघने सदा॥ १९३॥

गणेशं च विधिं विष्णुं शिवं जीवं गुरुं ततः। व्यापकं च परं ब्रह्म क्रमाच्चक्रेषु चिन्तयेदित्युक्तरीत्या सप्तस्थानेषु
भगवानास्ते। गणपत्यात्मकः प्रणवः आधारादुत्पपात गदापाणिः स्थितधीः।ज्योतिरैक्याय। रामज्योतिषा किल आकृष्टः
स्थितधीर्विभीषणः। आजगाम मुहूर्तेन यत्र रामस्सलक्ष्मणः।सर्वगतज्योतिः बुद्धिमाकृष्य रुक्मिण्याकर्षणवत् स्वतादात्म्यं नयति।
शैवास्सौराश्च गाणेशाः इति षण्मतस्थापनं कृतवन्तः आचार्याः अद्वैतमार्गे। ईश्वरः आकर्षति विभीषणात्मकरुक्मिणीं
प्रकृतिपुरुषयोरन्योन्याकर्षणम्॥

93. Jabaladarshanopanishat

जाबालदर्शने योगः अष्टाङ्गः पूर्ण ईरितः।
भावतीर्थे भावशुद्धिः भावपुष्पादिरुत्तमः॥ १९४॥
एकभावज्ञानयोगः मायामेतां तरत्यपि।
कैवल्यञ्च विदेहानां भावेनैवेह सिद्ध्यति॥ १९५॥

मानसं तपः भावशुद्धिः इति। आत्मनः अच्छेद्यत्वादि भावना अहिम्सा। सत्यं नाम अहं सर्वः इति। आत्मनस्सर्वव्यवहार-
विकलभावना अस्तेयं। ब्रह्मभावे मनश्चारः ब्रह्मचर्यम्। एकभावग्रहणं आर्जवं। अहं शुद्ध इति भावना शौचम्।
स्वेतरहिम्सा तपः। सर्वत्रापि स्नेहशून्यत्वम् संतोषः।सर्वव्यापिप्रत्यग्ज्योतिर्भावनं वेदान्तश्रवणम्। मननध्यानात्मकः
मन्त्राभ्यासेन मानसो जपः। इडायाः पिंगळायान्तु वायोस्संक्रमणं दक्षिणायनम्। इडापिंगळसन्धौ वायुसंक्रमणकालः अमावास्या।
मूलाधारप्रवेशः चैत्रविषुः। मूर्धाप्रवेशः तुलाविषुः। निःश्वासोच्छ्वासनं माससंक्रमणम्। इडायाः कुण्डलीप्रवेशः चन्द्रग्रहणम्।
पिंगलायाः कुण्डलीप्रवेशः सूर्यग्रहणम्। श्रीपर्वतं शिरसि। केदारं ललाटे। वाराणसी भ्रूसन्धौ। कुरुक्षेत्रं कुचस्थाने। चिदम्बरं हृदये।
कमलालयः आधारे। जम्बुकेश्वरं स्वाधिष्टाने। अरुणाचलं मणिपूरके। काळहस्ती विशुद्धे। भावनार्थाय गृहीताः प्रतिमाः भाव एव
प्रतिष्ठापितव्याः। जिह्वया वायुमाकृष्य अमृतं पिबेत्॥

94. Taarasaaropanishat

प्रणवावयवा अष्टौ रामनारायणात्मकान्।
अधीत्य तत्पदप्राप्तिः तारसारोदितं यदा॥ १९६॥

अकारः जाम्बवान्। उकारः सुग्रीवः। मकारः हनूमान्। बिन्दुः शत्रुघ्नः। नादः भरतः। कला लक्ष्मणः।
कलातीता सीता। तत्परः रामः॥

95. Mahaavaakyopanishat

सोऽहमर्कः परं ज्योतिः अर्कज्योतिरहं शिवः।
आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतीरसावदोम्॥१९७॥
महावाक्योपनिषदं नित्यमेव विचारयेत्।
ज्योतिर्मण्डलमेकं च सर्वत्रप्रज्वलत्यपि॥ १९८॥

शुक्रेण ज्योतीँषि समनुप्रविष्ठः इति श्रुत्या ज्योतिरेवैनं पश्यतीत्यस्याः श्रुतेः सार्थक्यं भवति॥

96. Panchabrahmopanishat

पञ्चब्रह्मोपनिषद्विद्या पञ्चाक्षरमयं जगत्।
स्वाध्यस्तं विविधं भाति स्वमायावैभवादिह॥ १९९॥
सर्वञ्चाप्युपसंहृत्य स्वात्मभूमनि तिष्ठति।
मनोरूपात्मदृश्यादौ स्थितोऽहं साक्षिरूपतः॥ २००॥

आदौ जातस्सद्योजातः दृष्ट्या भावेन जातः। मही। ब्रह्मा। गार्हपत्यम्॥
अघोरः। सलिलम्। विष्णुः। दक्षिणाग्निः॥
वामदेवः। अग्निः। रुद्रः। आहवनीयः॥
तत्पुरुषः। वायुः। ईश्वरः। सभ्यः॥
ईशानः। आकाशः। सदाशिवः। आवसथः॥
भेदस्सर्वत्रापि मिथ्यैव। वाचारम्भणमात्रम्। हृदि अयं स्थित इति हृदयः दहरश्शिवः॥
ओम् ह्रीम्। ओम् ऐम्। ओम् क्लीम्। ओम् सौः। नमश्शिवाय॥

 

Continued on Page 17.

HOMEPAGE

GITAMRTAMAHODADHI TITLE PAGE 

CONTENTS PAGE BRAHMAMRTAM LINK PAGE  (Ch.1) PRANAVAMRTAM LINK PAGE (Ch.2)         

JNANAMRTAM LINK PAGE (Ch.4)                    YOGAMRTAM LINK PAGE (Ch.5) ADVAITAMRTAM LINK PAGE