GITAMRTAMAHODADHIH – R. VISVANATHA SASTRI

(2400 SHLOKAS)

CHAPTER 3:  ADVAITAMRTAM (619 SHLOKAS)

 

1 - 4

5 - 13 

14 -24 

25 -29

30 - 44 

45 - 55 

56 - 70 

71-83 

 84-100

101-109 

 110-119

120-137 

138-158

159-175 

176-186 

187-200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOMEPAGE       CONTENTSPAGE         GITAMRTAMAHODADHI TITLE PAGE          BRAHMAMRTAM LINK PAGE  (Ch.1)  

PRANAVAMRTAM LINK PAGE (Ch.2)            JNANAMRTAM LINK PAGE (Ch.4)                    YOGAMRTAM LINK PAGE (Ch.5)

 

© Copyright: V. Krishnamurthy    Dec.14, 2011