Add Me!

Beach 1: The First Prostration

Wave 2: Names ad infinitum for the nameless

Drop 13: Links to Names of God

abhaya-pradaH      adhAtA     adhRtaH     Adi-devaH     Adi-SaktiH     agrAhyaH     aksharaH    aksharaH     ameyA   anAdiHAnandaH     annAdaH   annam     antar-mukha-samArAdhyA      aNuH     anuttamaH      aprameyaH     Arta-tRANa-parAyaNaH      asat    
atIndriyaH     AtmA     AtmavAn     Atma-yoniH    aum     avyayaH               

bahir-mukha-sudurlabhA     bayApahA    bhakta-parAdhInaH   
bhakti-gamyA     bhakti-priyA     bhakti-vaSyA     bhava-nASinI   
bhUta-bhRt     bhUtakRt     bRhat   

cchinna-samSayaH     dAmodaraH  

ekaH     ekAtmA     ekAnekAksharA-kRtiH     etat-tad-ity-anirdeSyA

gahanaH     gaNapatiH    gopatiH    govindaH    guhyaH     guNabhRt       

hArda-santamasA-pahA     hariH    hamsa-gatiH   
hamsa-vAhanA        hrIm     hrIm-garbhA
hrImkAra-cintyA     hrImkAra-lakshaNA    hrImkAra-para-soukhyadA    hrImkAra-vedopanishad     hrImkAra-vedyA    hRshIkeSaH    

ISAdi-devatA     jnAnam-uttamam     jnAna-svarUpaH   

kAlaH     kAla-hantrI    kalmashaghnI     kalyANa-guNa-SAlinI     karaNam     karma-dhvamsI      karma-phala-pradA     kartA    
kArtikeya     kAruNya-vigrahA     kathitaH    keSavaH    
kRSaH     kRSNaH     kRtajnaH    kRtAkRtaH
 
ksharaH   kshetrajnaH    

labdha-nAnAgama-sthitiH     labhyetarA    lAkinI  
 
lakshaNA-gamyA    laya-sthid-yudbhaveSvarI

mAdhavaH     madhu-sUdanaH    mahA-balaH    mahA-devaH   
mahA-dyutiH    mahA-karmA     mahA-mAyaH
mahA-SaktiH     mahA-tejaH      mahA-vIryaH    
maheSvara-mahA-kalpa-mahA-tANDava-sAkshiNI
mahotsAhaH     manoharaH     mArgaH    mukti-pradaH
mUrti-traya-svarUpaH     murugan     

naikaH    namaH   
nAma-pArAyaNa-prItA      nAma-rUpa-vivarjitA    
nArAyaNaH     nirAkArA     nirAkulA     niranjanA  
 
nirbhavA    nirguNaH      nirlepA     nirmalA      nishkriyA     nityA   

padmanAbhaH    pramodanaH       pratishTitaH   
priyakRt       puNDarIkAkshH          purushaH       rAmaH     

sad-asad-ASrayA    sad-gatiH     sAkshI     sAkshI     sambhavaHSaraNA-gata-trANaH     sarva-bhartrI    sarva-darSI     sarva-hantrI
sarvajnaH     sarva-kartrI     sarva-mangalA    
sarva-pApa-kshaya-karaH     sarva-soukhya-dAtrI   
sarvAva-guNa-varjitA     sarva-vimohinI     SASvataH    sat
satya-svarUpaH     shan-mukhaH     SivaH     SivaH   
skandaH     SrIdharaH    stava-priyaH     stavyaH   sthUlaH    
stotA     stotram     sughoshaH    suhRt     sUkshmaH    sumukhaH
svayambhUH    svayam-jAtaH    swAmi-nAthaH   

tat-pada-lakshyArthA     trivikramaH     udbhavaH    ugraH    
umAvAmanaH     vAsu-devaH    vatsalaH    vatsaraH     vatsIveda-jananI     vighneSvaraH     vimuktAtmA     vinAyakaH    
vishNuH     vishNuH      viSvam     

Homepage       CONTENTS PAGE